مقالات علمی با همکاری شرکت زیست فناور سبز

ردیف عنوان نویسندگان سال انتشار نسخه PDF
1 بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد مريم احمدي فرد، خسرو عزيزي، احمد اسماعيلي، سعيد حيدري 1389 دانلود
2 کاربرد فسفر بیولوژیک و مقایسه آن با فسفر شیمیایی بر خصوصیات کمی آفتابگردان در منطقه اراک مرتضي مرادي، حميد مدني، رضا پيله وري خمامي 1389 دانلود
3 تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد،مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) ميثم عليجاني، مجيد اميني دهقي، محمدعلي ملبوبي، منصور زاهدي، سيدعلي محمد مدرس ثانوي 1390 دانلود
4 تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) سعيده رحيم زاده، يوسف سهرابي، غلامرضا حيدري، عليرضا پيرزاد 1390 دانلود
5 بررسی تأثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری‌های محرک رشد روی جذب N، P، K و عملکرد دانه در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) نرگس دقيقيان، داوود حبيبي، حميد مدني ، نورعلي ساجدي 1389 دانلود
6 Effect of Different Soil Fertilizing Systems (Chemical, Organic and Integrated) and Barvar Phosphate Biofertilizer (BPB) on Seed Yield, Essence Content and P Concentration in Black Cumin (Nigella Sativa L.) Asghar Rahimi, Majid Puryousef, Mohadeseh Shamsaddin Saied, Azin Daha 2009 دانلود
7 DIRECT SCREENING FOR ACID PHOSPHATASE PRODUCTION ON BCIP-AGAR PLATES Donna M. Gibson, Alice A. Christen, Edward J. Mullaney 1988 دانلود
8 تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی ویژگیهای اگرومورفولوژیک و موسیلاژ اسفرزه(Plantago ovata Forsk) مجید پوریوسف، داریوش مظاهری، محمدرضا چائیچی، اصغر رحیمی، افشین توکلی 1389 دانلود
9 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی، بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه، تحت رژیم های مختلف آبیاری مجيد پوريوسف، داريوش مظاهری، اصغر رحيمی، افشين توكلی 1389 دانلود
10 Effect of Different Soil Fertilizing Systems on Seed and Mucilage Yield and Seed P Content of Isabgol (Plantago ovata Forsk) Majid Pouryousef, Mohammad Reza Chaichi, Dariush Mazaheri, Mohammad Fakhretabatabaii, Ali Ashraf Jafari 2007 دانلود
11 Effects of Barvar Phosphate biofertilizer (BPB) and different soil fertilizing treatments on yield, yield components and mineral nutrient content of Isabgol (Plantago ovata Forsk) Majid Pouryousef, Farhad Jabbari, Asghar Rahimi 2010 دانلود
12 Influence of phosphate bio-fertilizer on quantity and quality features of marigold (Tagetes erecta L.) Davood Hashemabadi, Fatemeh Zaredost, Maryam Barari Ziyabari, Mohammad Zarchini, Behzad Kaviani, Maryam Jadid Solimandarabi, Ali Mohammadi Torkashvand, Somayeh Zarchini 2012 دانلود
13 اثر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب‌ زمینی در منطقه‌ی چالدران زینال قاسم خانلو، علی نصراله زاده اصل، اسماعیل علیزاده، نواب حاجی حسنی اصل 1388 دانلود
14 Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere Mohammad Ali Malboobi, Mandana Behbahani, Hamid Madani, Parviz Owlia, Ali Deljou, Bagher Yakhchali, Masoud Moradi, Hassan Hassanabadi 2009 دانلود
15 جداسازی باکتری‌های حل‌کننده فسفات متحمل به نمک، pHهای مختلف و گرما از خاک‌های ایران ملبوبي محمدعلي، اولياء پرويز، ساروخاني الهه، بهبهاني ماندانا، دلجو علي، مدني حميد، رادكيش ساكي مريم، حسين زاده حمیده 1386 دانلود
16 Biological and Chemical Phosphorus Fertilizers Effect on Yield and P Accumulation in Rapeseed (Brassica napus L.) Hamid MADANI, Mohammad Ali MALBOOBI, Kioomars BAKHSHKELARESTAGHI, Agnieszka STOKLOSA 2011 دانلود
17 تاثير كاربرد تلفيقي كودهاي دامي، بيولوژيك و شيميايي بر جذب فسفر و نيتروژن در كلزا در شرايط آب و خاك شور جعفر تكافويان، حسين صباحي، هومان لياقتي، عبدالمجيد مهدوي دامغاني 1389 دانلود
18 Comparison of biological and chemical phosphorus fertilizers on rapeseed yield in Iran Hamid Madani, Kioomars B. Kelarestaghi, Mohammad Ali Malboobi 2009 دانلود
19 تغييرات ميزان كروسين، پيكروسين و سافرانال و ويژگيهاي زراعي زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثير كودهاي زيستي و شيميايي فسفره حسنعلي نقديبادي، حشمت اميدي، علي گلزاد، حسين ترابي، محمدحسين فتوكيان 1390 دانلود
20 Functional screening of phosphate-encoding genes from bacterial sources Mohammad Reza Sarikhani, Mohammad Ali Malboobi, Nasser Aliasgharzad, Ralf Greiner, Bagher Yakhchali 2010 دانلود
21 مطالعه اثر سطوح مختلف تلقيح با كود زيستي حل كننده فسفات بر برخي صفات گياه شويد Anethum graveolens L. در منطقه رودهن الهام توكلي ديناني، محمدتقي درزي، امير معصومي، محمد علي ملبوبي 1389 دانلود
22 Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on Yield and Yield Components of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.var. Kimia) Arezoo Khalili, Nasser Akbari, Mohammad Reza Chaichi 2008 دانلود
23 Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates Mohammad Ali Malboobi, Parviz Owlia, Mandana Behbahani, Elaheh Sarokhani, Sara Moradi, Bagher Yakhchali, Ali Deljou, Kambiz Morabbi Heravi 2009 دانلود
24 مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری 1391 دانلود
25 تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر برخی صفات رشدی سویا سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری 1391 دانلود
26 Effect of Biofertilizer Application on Growth Parameters of Spathiphyllum illusion Seydeh Khadije Abbasniayzare, Shahram Sedaghathoor, Mohammad Naghi Padasht Dahkaei 2012 دانلود
27 كود زيستي فسفاته بارور- 2 يك فناوري نو براي افزايش عملكرد گياه چغندرقند مريم رادكيش ساكي، حميده حسين زاده، حميد مدني، محمد علي ملبوبي 1386 دانلود
28 اثر تلقيح ميكوريزايي و باكتريهاي حل كننده فسفر بر ميزان مصرف فسفر و رشد نيشكر مهران الهامي فرد، سيروس جعفري و حبيب ا... ناديان 1386 دانلود
29 بررسي تاثير كود زيستي بارور-2 بر عملكرد گندم حميده حسين زاده، محمد علي ملبوبي، ابوالقاسم محمدي 1384 دانلود
30 بررسي اثر كود زيستي فسفاته و مقادير متفاوت كود فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم محمد ميرزايي حيدري، عباس ملكي، روح اله كرمي 1386 دانلود
31 بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفاته بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم لاین D 79-15 در منطقه بهبهان زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع 1390 دانلود
32 تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری‌های حل‌کننده فسفر (بارور 2) بر میزان جذب فسفر و عملکرد در گیاه گندم در منطقه بهبهان زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع 1390 دانلود
33 بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتری‌های حل‌کننده فسفات محمدرضا ساریخانی، ناصر علی‌اصغرزاد، محمدعلی ملبوبی 1391 دانلود
34 بررسی اثر کاربرد کود کمپوست پس‌ماندهای آلی و کود بیولوژیک بارور-2 در سه مرحله رشد بر برخی ویژگی‌های گل آهار رقم (Zinnia elegans cv., dreamland) آرزو سعیدزاده، مسعود زاده باقری، بهنام بهروزنام 1390 دانلود
35 Phosphate Biofertilizer, Row Spacing and Plant Density Effects on Corn (Zea mays L.) Yield and Weed Growth Gholam Reza Mohammadi, Mohammad Eghbal Ghobadi, Saeed Sheikheh-Poor 2012 دانلود
36 بررسی تاثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (SC704) سید ابوالفضل موسوی جنگلی، بهزاد ثانی، مظفر شریفی، زهره حسینی نژاد 1384 دانلود
37 بررسي تأثير استفاده از منابع و مقادير مختلف مصرف فسفر در عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك در زراعت ذرت (L . mays Zea) محمد علي توحيدي نيا، داريوش مظاهري، سيد محمد باقر حسيني، حميد مدني 1389 دانلود
38 اثر كود زيستي فسفاته بارور2 توأم با محلولپاشي عناصر ريزمغذي بر تجمع ماده خشك و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي( 704 .C.S) خاتون يوسفی، محمد گلوی، محمود رمرودي، محمد علي جواهري 1389 دانلود
39 كود زيستي فسفاته بارور- 2 يك فناوري نو براي افزايش عملكرد گياه چغندرقند مريم رادكيش ساكي، حميده حسين زاده، حميد مدني، محمد علي ملبوبي 1386 دانلود
40 بررسي اثر فرسودگی بذر بر شاخص هاي جوانه زنی بذرهای مرزه تابستانه حاصل از گياهان تيمار شده با كودهای زيستي و شيميايی فسفره سكينه عبدی، عليرضا پيرزاد 1393 دانلود
41 اثر مقادير مختلف شوری بر جوانه زنی و ساير مولفه های رشد گياهچه مرزه تابستانه حاصل از مزارع تيمار شده با مقادير مختلف فسفر زيستی و شيميايی سكينه عبدی، عليرضا پيرزاد 1393 دانلود
42 بررسی تاثیر روشهای مختلف تغذيه فسفره بر عملكرد غده های بذري سيب زمينی بابك درويشی،داوود عليپور و حسین صادقی 1393 دانلود
43 اثر باكتری های محرك رشد بر صفات فنولوژی و فيزيولوژيكی ذرت در سطوح مختلف كود نيتروژن عباس سليمانی فرد و رحيم ناصری 1393 دانلود
44 اثر باكتري های محرك رشد بر عملكرد، اجزاي عملكرد و ساير خصوصيات مهم زراعي ذرت عباس سليمانی فرد و رحيم ناصری 1393 دانلود
45 تاثير كود های بيولوژيك فسفاته، ورمي كمپوست و تنش خشكي بر عملكرد و سختي بذر يونجه يكساله اكبر شفيعی، خسرو عزيزی و سعيد موری 1393 دانلود
46 تاثير كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و كيفيت دانه ماش تحت تنش خشكی محمود رمرودی و مسلم ملازهی 1393 دانلود
47 تاثير كودهای آلي و زيستی بر روی برخی از اجزای عملكرد در گياه گلرنگ ميثم مددی زاده،عليرضا سيروس مهر و محمد رضا اصغری پور 1393 دانلود
48 تاثير كاربرد جداگانه و تلفيقی كودهای سبز، دامی، زيستی و كود شيميايی بر برخی خصوصيات كمي و كيفی چغندر قند سيمين فرجی، علی عباسی سوركی 1393 دانلود
49 بررسی مديريت بقاياء و روش های خاكورزی بر ويژگيهای مرتبط با همزيستی در سويا حسن حبيبی، سهراب سهرابی، بهنام كامكار ، عليرضا گرزی، مهدی عقيقی شاهوردی 1393 دانلود
50 ارزيابی تاثير كاربرد منابع مختلف كود فسفر بر برخی خصوصيات اگرومورفولوژيك زنيان (Trachyspermum ammi) اسفنديار فاتح، نرگس ابلاغ، معصومه فرزانه و محسن عصفوری 1393 دانلود
51 واكنش عملكرد و جذب نيتروژن دانه ی كلزا به كود شيميايی و تلفيقی نيتروژن محمدرضا مرادی تلاوت، سيد عطاء الله سيادت و حسين منجزی 1393 دانلود
52 تأثير سيستم های مختلف كود دهی بر عملكرد و درصد فسفر دركشت مخلوط افزايشی يونجه و رازیانه زينب بساق زاده، مجيد امينی دهقی، محمد حسين فتوكيان، مينا آقابابا دستجردی و شهلا شفيعی 1393 دانلود
53 بررسي امكان مهار علف هاي هرز و توليد محصول در كشت مخلوط يونجه و رازيانه زينب بساق زاده، مجيد اميني دهقي، مينا آقابابا دستجردي، شهلا شفيعي 1393 دانلود
54 اثر تلقيح باكتري برادي ريزوبيوم جاپونيكوم در سطوح مختلف كود اوره بر عملكرد دانه و كلروفيل a و b محبوبه صرامي، حميد عباس دخت، احمد غلامي و منوچهر قلي پور 1393 دانلود
55 واكنش رشد رويشی گندم به كاربرد مويان و كودهای شي و ميايی و زيستی سعيده ملكی فراهانی و فهيمه فضلی خانی 1393 دانلود
56 مقايسه تاثير سويه هاي باكتري هاي حل كننده فسفات و سطوح فسفر معدني بر رشد و عملكرد دانه در ارقام ساري و تلار سويا اسماعيل يساری، اسماعيل بخشنده، ندا فرزين، معصومه غلامي گل افشان 1393 دانلود
57 اثر كود بيولوژيك فسفره و كود شيميايي فسفره بر اجزاي عملكرد و عملكرد دانه لوبيا قرمز رقم صياد محمد حسينی روزبهانی، امين فرنيا و شهرام نخجوان 1393 دانلود
58 اثر كود بيولوژيك فسفره و كود شيميايی فسفره بر خصوصيات مورفولوژيكی و فيزيولوژيكی لوبيا قرمزرقم صياد محمد حسينی روزبهانی، امين فرنيا و شهرام نخجوان 1393 دانلود
59 بررسی شاخص های فيزيولوژيك سويا در شرايط كود بيولوژيك بارور 2 و تريپل فسفات در تاريخ كشت های متفاوت علي هاديان فهيم، محسن رجبي، حميدرضا شجاعی، مجيد اژدريان ثابت،ناصر قراگوزلو، نبی اله خدابنده لو 1393 دانلود
60 بررسي عملكرد سويا در تاريخ كاشت هاي مختلف و كود بيولوژيك بارور 2 علي هاديان فهيم، محسن رجبي، حميدرضا شجاعی، مجيد اژدريان ثابت 1393 دانلود
61 واكنش اجزای عملكرد نخود به پرايمينگ بذر و كود زيستی با تلفيق كود فسفاته محمد اللهی، محمد علی ابوطالبيان 1393 دانلود
62 اثر كاربرد توام كودهای زيستی و شيميايی بر خصوصيات رشدی لوبيا حسان صابری، غلامرضا محسن آبادی، مجيد مجيديان، سيد محمدرضا احتشامی 1393 دانلود
63 بررسی تأثير كاربرد تلفيقی كودهای زيستی و شيميايی بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا كامران منصورقناعی پاشاكی، غلامرضا محسن آبادی، مجيد مجيديان و عليرضا فلاح 1393 دانلود
64 اثر كودهای زيستی بر رشد، عملكرد و اجزای عملكرد بادام زمينی محمد هادی فرجی آرمان، علی سپهری 1393 دانلود
65 مقايسه كودهاي زيستي و شيميايي فسفاته بر رشد ذرت آيدا آزاد، سيد كمال كاظمي تبار، عباس عالم زاده و سيد عبدالرضا كاظميني 1393 دانلود
66 اثر كود فسفاته زيستي بر عملكرد ذرت آيدا آزاد، سيد كمال كاظمي تبار، عباس عالم زاده و سيد عبدالرضا كاظميني 1393 دانلود
67 تأثير كود زيستی بر عملكرد و اجزای عملكرد ذرت سينگل كراس 260 در شرايط تنش خشكی حبيبه اميراحمدی، عبدالمهدی بخشنده، قدرت اله فتحی، عبدالرزاق دانش شهركی 1393 دانلود
68 بررسي اثرات سطوح مختلف كود های زيستی بر روی گياه بابونه در منطقه اراك بابك پيكرستان ، حميد مدني، فرهاد فرح وش ، محمد رئيسي 1393 دانلود
69 بررسي رشد گياهچه بذور حاصل از گياه مادری سويا تحت تاثير كودهاي بيولوژيك مريم احمدی، محمد حسين قرينه، قدرت اله فتحی، منوچهر سياح فر، عزيز كرملاچعب و ابوالفضل درخشان 1393 دانلود
70 بررسی خصوصيات مراحل اوليه رشد ارقام گياه علوفه ای آمارانت زراعي تحت تاثير مديريت ارگانيك و بيولوژيكی كود محمدرضا محمدی تودشكی، امير آينه بند، اسفنديار فاتح 1393 دانلود
71 اثر پرايمينگ بذر با باكتري های محرك رشد بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي گل هميشه بهار فاطمه شيخی،عبدالرزاق دانش شهركی، محمد رفيعی الحسينی و محسن مبينی دهكردی 1393 دانلود
72 اثر پرايمينگ بذر با باكتريهاي محرك رشد بر خصوصيات كيفي گياه دارويي گل هميشه بهار فاطمه شيخی،عبدالرزاق دانش شهركی، محمد رفيعی الحسينی و بهناز صفار 1393 دانلود
73 تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار، باكتري سودوموناس پوتيدا و اسيد هيوميك بر عملكرد و كلونيزاسيون گياه لوبيا ندا جديد الاسلام شاهسوار، شاهين شاهسوني، ناصرعلي اصغرزاد، حميدرضا اصغري، شاهرخ قرنجيك، الهه مهدي فر 1393 دانلود
74 بررسي كاربرد توام قارچ ميكوريزا، باكتري سودوموناس و اسيد هيوميك بر برخي شاخص هاي رشد گياه لوبيا نداجديدالاسلام شاهسوار، شاهين شاهسونی، ناصرعلی اصغرزاد و حميد رضا اصغری 1393 دانلود