مقالات علمی با همکاری شرکت زیست فناور سبز

ردیف عنوان نویسندگان سال انتشار نسخه PDF
1 بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد مريم احمدی فرد، خسرو عزيزی، احمد اسماعيلی، سعيد حيدری 1389 دانلود
2 کاربرد فسفر بیولوژیک و مقایسه آن با فسفر شیمیایی بر خصوصیات کمی آفتابگردان در منطقه اراک مرتضي مرادي، حميد مدنی، رضا پيله وری خمامی 1389 دانلود
3 تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد،مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) ميثم عليجانی، مجيد امينی دهقی، محمدعلی ملبوبی، منصور زاهدی، سيدعلی محمد مدرس ثانوی 1390 دانلود
4 تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) سعيده رحيم زاده، يوسف سهرابي، غلامرضا حيدري، عليرضا پيرزاد 1390 دانلود
5 بررسی تأثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری‌های محرک رشد روی جذب N، P، K و عملکرد دانه در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) نرگس دقيقيان، داوود حبيبی، حميد مدنی ، نورعلی ساجدی 1389 دانلود
6 Effect of Different Soil Fertilizing Systems (Chemical, Organic and Integrated) and Barvar Phosphate Biofertilizer (BPB) on Seed Yield, Essence Content and P Concentration in Black Cumin (Nigella Sativa L.) Asghar Rahimi, Majid Puryousef, Mohadeseh Shamsaddin Saied, Azin Daha 2009 دانلود
7 DIRECT SCREENING FOR ACID PHOSPHATASE PRODUCTION ON BCIP-AGAR PLATES Donna M. Gibson, Alice A. Christen, Edward J. Mullaney 1988 دانلود
8 تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی ویژگیهای اگرومورفولوژیک و موسیلاژ اسفرزه(Plantago ovata Forsk) مجید پوریوسف، داریوش مظاهری، محمدرضا چائیچی، اصغر رحیمی، افشین توکلی 1389 دانلود
9 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی، بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه، تحت رژیم های مختلف آبیاری مجيد پوريوسف، داريوش مظاهری، اصغر رحيمی، افشين توكلی 1389 دانلود
10 Effect of Different Soil Fertilizing Systems on Seed and Mucilage Yield and Seed P Content of Isabgol (Plantago ovata Forsk) Majid Pouryousef, Mohammad Reza Chaichi, Dariush Mazaheri, Mohammad Fakhretabatabaii, Ali Ashraf Jafari 2007 دانلود
11 Effects of Barvar Phosphate biofertilizer (BPB) and different soil fertilizing treatments on yield, yield components and mineral nutrient content of Isabgol (Plantago ovata Forsk) Majid Pouryousef, Farhad Jabbari, Asghar Rahimi 2010 دانلود
12 Influence of phosphate bio-fertilizer on quantity and quality features of marigold (Tagetes erecta L.) Davood Hashemabadi, Fatemeh Zaredost, Maryam Barari Ziyabari, Mohammad Zarchini, Behzad Kaviani, Maryam Jadid Solimandarabi, Ali Mohammadi Torkashvand, Somayeh Zarchini 2012 دانلود
13 اثر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب‌ زمینی در منطقه‌ی چالدران زینال قاسم خانلو، علی نصراله زاده اصل، اسماعیل علیزاده، نواب حاجی حسنی اصل 1388 دانلود
14 Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere Mohammad Ali Malboobi, Mandana Behbahani, Hamid Madani, Parviz Owlia, Ali Deljou, Bagher Yakhchali, Masoud Moradi, Hassan Hassanabadi 2009 دانلود
15 جداسازی باکتری‌های حل‌کننده فسفات متحمل به نمک، pHهای مختلف و گرما از خاک‌های ایران ملبوبی محمدعلی، اولياء پرويز، ساروخانی الهه، بهبهانی ماندانا، دلجو علی، مدنی حميد، رادكيش ساكی مريم، حسين زاده حمیده 1386 دانلود
16 Biological and Chemical Phosphorus Fertilizers Effect on Yield and P Accumulation in Rapeseed (Brassica napus L.) Hamid MADANI, Mohammad Ali MALBOOBI, Kioomars BAKHSHKELARESTAGHI, Agnieszka STOKLOSA 2011 دانلود
17 تاثير كاربرد تلفيقي كودهاي دامي، بيولوژيك و شيميايي بر جذب فسفر و نيتروژن در كلزا در شرايط آب و خاك شور جعفر تكافويان، حسين صباحی، هومان لياقتی، عبدالمجيد مهدوی دامغانی 1389 دانلود
18 Comparison of biological and chemical phosphorus fertilizers on rapeseed yield in Iran Hamid Madani, Kioomars B. Kelarestaghi, Mohammad Ali Malboobi 2009 دانلود
19 تغييرات ميزان كروسين، پيكروسين و سافرانال و ويژگيهاي زراعي زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثير كودهاي زيستي و شيميايي فسفره حسنعلی نقدي بادی، حشمت اميدی، علی گلزاد، حسين ترابی، محمدحسين فتوكيان 1390 دانلود
20 Functional screening of phosphate-encoding genes from bacterial sources Mohammad Reza Sarikhani, Mohammad Ali Malboobi, Nasser Aliasgharzad, Ralf Greiner, Bagher Yakhchali 2010 دانلود
21 مطالعه اثر سطوح مختلف تلقيح با كود زيستي حل كننده فسفات بر برخي صفات گياه شويد Anethum graveolens L. در منطقه رودهن الهام توكلی دينانی، محمدتقی درزی، امير معصومی، محمد علی ملبوبی 1389 دانلود
22 Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on Yield and Yield Components of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.var. Kimia) Arezoo Khalili, Nasser Akbari, Mohammad Reza Chaichi 2008 دانلود
23 Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates Mohammad Ali Malboobi, Parviz Owlia, Mandana Behbahani, Elaheh Sarokhani, Sara Moradi, Bagher Yakhchali, Ali Deljou, Kambiz Morabbi Heravi 2009 دانلود
24 مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری 1391 دانلود
25 تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر برخی صفات رشدی سویا سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری 1391 دانلود
26 Effect of Biofertilizer Application on Growth Parameters of Spathiphyllum illusion Seydeh Khadije Abbasniayzare, Shahram Sedaghathoor, Mohammad Naghi Padasht Dahkaei 2012 دانلود
27 كود زيستي فسفاته بارور- 2 يك فناوری نو براي افزايش عملكرد گياه چغندرقند مريم رادكيش ساكی، حميده حسين زاده، حميد مدنی، محمد علی ملبوبی 1386 دانلود
28 اثر تلقيح ميكوريزايي و باكتريهاي حل كننده فسفر بر ميزان مصرف فسفر و رشد نيشكر مهران الهامی فرد، سيروس جعفری و حبيب ا... ناديان 1386 دانلود
29 بررسي تاثير كود زيستي بارور-2 بر عملكرد گندم حميده حسين زاده، محمد علی ملبوبی، ابوالقاسم محمدی 1384 دانلود
30 بررسي اثر كود زيستي فسفاته و مقادير متفاوت كود فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم محمد ميرزايی حيدری، عباس ملكی، روح اله كرمي 1386 دانلود
31 بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفاته بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم لاین D 79-15 در منطقه بهبهان زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع 1390 دانلود
32 تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری‌های حل‌کننده فسفر (بارور 2) بر میزان جذب فسفر و عملکرد در گیاه گندم در منطقه بهبهان زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع 1390 دانلود
33 بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتری‌های حل‌کننده فسفات محمدرضا ساریخانی، ناصر علی‌اصغرزاد، محمدعلی ملبوبی 1391 دانلود
34 بررسی اثر کاربرد کود کمپوست پس‌ماندهای آلی و کود بیولوژیک بارور-2 در سه مرحله رشد بر برخی ویژگی‌های گل آهار رقم (Zinnia elegans cv., dreamland) آرزو سعیدزاده، مسعود زاده باقری، بهنام بهروزنام 1390 دانلود
35 Phosphate Biofertilizer, Row Spacing and Plant Density Effects on Corn (Zea mays L.) Yield and Weed Growth Gholam Reza Mohammadi, Mohammad Eghbal Ghobadi, Saeed Sheikheh-Poor 2012 دانلود
36 بررسی تاثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (SC704) سید ابوالفضل موسوی جنگلی، بهزاد ثانی، مظفر شریفی، زهره حسینی نژاد 1384 دانلود
37 بررسي تأثير استفاده از منابع و مقادير مختلف مصرف فسفر در عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك در زراعت ذرت (L . mays Zea) محمد علي توحيدي نيا، داريوش مظاهری، سيد محمد باقر حسينی، حميد مدنی 1389 دانلود
38 اثر كود زيستي فسفاته بارور2 توأم با محلولپاشي عناصر ريزمغذي بر تجمع ماده خشك و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي( 704 .C.S) خاتون يوسفی، محمد گلوی، محمود رمرودی، محمد علی جواهری 1389 دانلود
39 كود زيستي فسفاته بارور- 2 يك فناوري نو براي افزايش عملكرد گياه چغندرقند مريم رادكيش ساكی، حميده حسين زاده، حميد مدنی، محمد علی ملبوبی 1386 دانلود
40 بررسي اثر فرسودگی بذر بر شاخص هاي جوانه زنی بذرهای مرزه تابستانه حاصل از گياهان تيمار شده با كودهای زيستي و شيميايی فسفره سكينه عبدی، عليرضا پيرزاد 1393 دانلود
41 اثر مقادير مختلف شوری بر جوانه زنی و ساير مولفه های رشد گياهچه مرزه تابستانه حاصل از مزارع تيمار شده با مقادير مختلف فسفر زيستی و شيميايی سكينه عبدی، عليرضا پيرزاد 1393 دانلود
42 بررسی تاثیر روشهای مختلف تغذيه فسفره بر عملكرد غده های بذري سيب زمينی بابك درويشی،داوود عليپور و حسین صادقی 1393 دانلود
43 اثر باكتری های محرك رشد بر صفات فنولوژی و فيزيولوژيكی ذرت در سطوح مختلف كود نيتروژن عباس سليمانی فرد و رحيم ناصری 1393 دانلود
44 اثر باكتري های محرك رشد بر عملكرد، اجزاي عملكرد و ساير خصوصيات مهم زراعي ذرت عباس سليمانی فرد و رحيم ناصری 1393 دانلود
45 تاثير كود های بيولوژيك فسفاته، ورمي كمپوست و تنش خشكي بر عملكرد و سختي بذر يونجه يكساله اكبر شفيعی، خسرو عزيزی و سعيد موری 1393 دانلود
46 تاثير كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و كيفيت دانه ماش تحت تنش خشكی محمود رمرودی و مسلم ملازهی 1393 دانلود
47 تاثير كودهای آلي و زيستی بر روی برخی از اجزای عملكرد در گياه گلرنگ ميثم مددی زاده،عليرضا سيروس مهر و محمد رضا اصغری پور 1393 دانلود
48 تاثير كاربرد جداگانه و تلفيقی كودهای سبز، دامی، زيستی و كود شيميايی بر برخی خصوصيات كمي و كيفی چغندر قند سيمين فرجی، علی عباسی سوركی 1393 دانلود
49 بررسی مديريت بقاياء و روش های خاكورزی بر ويژگيهای مرتبط با همزيستی در سويا حسن حبيبی، سهراب سهرابی، بهنام كامكار ، عليرضا گرزی، مهدی عقيقی شاهوردی 1393 دانلود
50 ارزيابی تاثير كاربرد منابع مختلف كود فسفر بر برخی خصوصيات اگرومورفولوژيك زنيان (Trachyspermum ammi) اسفنديار فاتح، نرگس ابلاغ، معصومه فرزانه و محسن عصفوری 1393 دانلود
51 واكنش عملكرد و جذب نيتروژن دانه ی كلزا به كود شيميايی و تلفيقی نيتروژن محمدرضا مرادی تلاوت، سيد عطاء الله سيادت و حسين منجزی 1393 دانلود
52 تأثير سيستم های مختلف كود دهی بر عملكرد و درصد فسفر دركشت مخلوط افزايشی يونجه و رازیانه زينب بساق زاده، مجيد امينی دهقی، محمد حسين فتوكيان، مينا آقابابا دستجردی و شهلا شفيعی 1393 دانلود
53 بررسي امكان مهار علف هاي هرز و توليد محصول در كشت مخلوط يونجه و رازيانه زينب بساق زاده، مجيد امينی دهقی، مينا آقابابا دستجردی، شهلا شفيعي 1393 دانلود
54 اثر تلقيح باكتري برادي ريزوبيوم جاپونيكوم در سطوح مختلف كود اوره بر عملكرد دانه و كلروفيل a و b محبوبه صرامی، حميد عباس دخت، احمد غلامی و منوچهر قلی پور 1393 دانلود
55 واكنش رشد رويشی گندم به كاربرد مويان و كودهای شي و ميايی و زيستی سعيده ملكی فراهانی و فهيمه فضلی خانی 1393 دانلود
56 مقايسه تاثير سويه هاي باكتري هاي حل كننده فسفات و سطوح فسفر معدني بر رشد و عملكرد دانه در ارقام ساري و تلار سويا اسماعيل يساری، اسماعيل بخشنده، ندا فرزين، معصومه غلامی گل افشان 1393 دانلود
57 اثر كود بيولوژيك فسفره و كود شيميايي فسفره بر اجزاي عملكرد و عملكرد دانه لوبيا قرمز رقم صياد محمد حسينی روزبهانی، امين فرنيا و شهرام نخجوان 1393 دانلود
58 اثر كود بيولوژيك فسفره و كود شيميايی فسفره بر خصوصيات مورفولوژيكی و فيزيولوژيكی لوبيا قرمزرقم صياد محمد حسينی روزبهانی، امين فرنيا و شهرام نخجوان 1393 دانلود
59 بررسی شاخص های فيزيولوژيك سويا در شرايط كود بيولوژيك بارور 2 و تريپل فسفات در تاريخ كشت های متفاوت علي هاديان فهيم، محسن رجبي، حميدرضا شجاعی، مجيد اژدريان ثابت،ناصر قراگوزلو، نبی اله خدابنده لو 1393 دانلود
60 بررسي عملكرد سويا در تاريخ كاشت هاي مختلف و كود بيولوژيك بارور 2 علی هاديان فهيم، محسن رجبی، حميدرضا شجاعی، مجيد اژدريان ثابت 1393 دانلود
61 واكنش اجزای عملكرد نخود به پرايمينگ بذر و كود زيستی با تلفيق كود فسفاته محمد اللهی، محمد علی ابوطالبيان 1393 دانلود
62 اثر كاربرد توام كودهای زيستی و شيميايی بر خصوصيات رشدی لوبيا حسان صابری، غلامرضا محسن آبادی، مجيد مجيديان، سيد محمدرضا احتشامی 1393 دانلود
63 بررسی تأثير كاربرد تلفيقی كودهای زيستی و شيميايی بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا كامران منصورقناعی پاشاكی، غلامرضا محسن آبادی، مجيد مجيديان و عليرضا فلاح 1393 دانلود
64 اثر كودهای زيستی بر رشد، عملكرد و اجزای عملكرد بادام زمينی محمد هادی فرجی آرمان، علی سپهری 1393 دانلود
65 مقايسه كودهاي زيستي و شيميايي فسفاته بر رشد ذرت آيدا آزاد، سيد كمال كاظمی تبار، عباس عالم زاده و سيد عبدالرضا كاظمينی 1393 دانلود
66 اثر كود فسفاته زيستي بر عملكرد ذرت آيدا آزاد، سيد كمال كاظمی تبار، عباس عالم زاده و سيد عبدالرضا كاظمينی 1393 دانلود
67 تأثير كود زيستی بر عملكرد و اجزای عملكرد ذرت سينگل كراس 260 در شرايط تنش خشكی حبيبه اميراحمدی، عبدالمهدی بخشنده، قدرت اله فتحی، عبدالرزاق دانش شهركی 1393 دانلود
68 بررسي اثرات سطوح مختلف كود های زيستی بر روی گياه بابونه در منطقه اراك بابك پيكرستان ، حميد مدني، فرهاد فرح وش ، محمد رئيسي 1393 دانلود
69 بررسي رشد گياهچه بذور حاصل از گياه مادری سويا تحت تاثير كودهاي بيولوژيك مريم احمدی، محمد حسين قرينه، قدرت اله فتحی، منوچهر سياح فر، عزيز كرملاچعب و ابوالفضل درخشان 1393 دانلود
70 بررسی خصوصيات مراحل اوليه رشد ارقام گياه علوفه ای آمارانت زراعي تحت تاثير مديريت ارگانيك و بيولوژيكی كود محمدرضا محمدی تودشكی، امير آينه بند، اسفنديار فاتح 1393 دانلود
71 اثر پرايمينگ بذر با باكتري های محرك رشد بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي گل هميشه بهار فاطمه شيخی،عبدالرزاق دانش شهركی، محمد رفيعی الحسينی و محسن مبينی دهكردی 1393 دانلود
72 اثر پرايمينگ بذر با باكتريهاي محرك رشد بر خصوصيات كيفي گياه دارويي گل هميشه بهار فاطمه شيخی،عبدالرزاق دانش شهركی، محمد رفيعی الحسينی و بهناز صفار 1393 دانلود
73 تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار، باكتري سودوموناس پوتيدا و اسيد هيوميك بر عملكرد و كلونيزاسيون گياه لوبيا ندا جديد الاسلام شاهسوار، شاهين شاهسوني، ناصرعلي اصغرزاد، حميدرضا اصغري، شاهرخ قرنجيك، الهه مهدي فر 1393 دانلود
74 بررسي كاربرد توام قارچ ميكوريزا، باكتري سودوموناس و اسيد هيوميك بر برخي شاخص هاي رشد گياه لوبيا نداجديدالاسلام شاهسوار، شاهين شاهسونی، ناصرعلی اصغرزاد و حميد رضا اصغری 1393 دانلود
75

 اثر کودهای بیولوژیک و سوپرفسفات تریپل به صورت گرانوله و مایع بر رشد و نمو دو رقم شب‌بو (Matthiola incana L)

طاهره قمری حبشی، محمد کاظم سوری ، بهزاد آزادگان، مصطفی عرب

1394 دانلود
76

اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک

سعیده انصاری؛ محمدرضا ساریخانی ؛ نصرت اله نجفی

1394 دانلود
77

تاثیرکودزیستی شیمیایی وفسفاته بربرخی ازصفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم

میرشکاری, بهرام؛ سمیه علی نجاتی؛ عزیز جوانشیر و فرهاد فرح وش 1388 دانلود
78

اثر تلقیح بذر با کود زیستی فسفاته بارور 2 برعملکرد و شاخص برداشت دو رقم گندم

علی نجاتی, سمیه؛ بهرام میرشکاری؛ عزیز جوانشیر و فرهاد فرح وش 1388 دانلود
79

بررسی تاثیر کودهای زیستی و کشت مخلوط بر عملکرد علوفه جو و ماشک گل خوشه ای

حسینی, حجت؛ محمود پوریوسف و عبدالله حسن زاده قورت تپه 1389 دانلود
80

بررسی تاثیر کودهای زیستی وکشت مخلوط بر عملکرد علوفه چاودار و شبدر

ایمانی خواجه پاشا, حامد؛ محمود پوریوسف و عبدالله حسن زاده قورت تپه 1389 دانلود
81

بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی وکیفی ارقام مختلف کتان

مطلبی زاده خالص, بهناز؛ عبداله حسن زاده و جلیل اجلی 1389 دانلود
82

مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات وقارچ میکوریز بر روی تولید بهینه ذرت دانه ای رقم (704 SC)

ثانی, بهزاد؛ هومان لیاقتی؛ مظفر شریفی و زهره حسینی نژاد 1386 دانلود
83

تاثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کتان روغنی

شکری, مژگان؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی و محسن موحدی دهنوی 1393 دانلود
84

تاثیر کودهای بیولوژیک، ارگانیک، شیمیایی و تلفیق ارگانیک شیمیایی بر برخی صفات کمی -و کیفی اسفرزه اواتا Plantago ovata

محمد حسین اسلامی نصرت آبادی  ، اصغر رحیمی 1391 دانلود
85

اثر کود های بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره بر رشد و عملکرد ذرت رقم 320

مرادی, عادل؛ منصور سراجوقی؛ شهرام نخجوان و سعید صفری قلعه 1391 دانلود
86

اثر کود های بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد، اجزای عملکرد و همبستگی صفات مورد بررسی ذرت رقم 320 زودرس

مرادی, عادل؛ منصور سراجوق؛ شهرام نخجوان و سعید صفری قلعه 1391 دانلود
87

ارزیابی اثرکودهای آلی وبیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

سلیمانی, سیدمحمدآرمین؛ محمود پوریوسف؛ سوران شرفی و ابراهیم روحی 1391 دانلود
88

تاثیر برخی کودهای زیستی بر جوانه زنی و رشد اولیه ذرت تحت تنش شوری در شرایط گلخانه ای

صفار, علی؛ حسین مقدم و سیده انیس صادقیان دهکردی 1392 دانلود
89

بررسی تأثیر کود زیستی فسفاته بارور 2، کود شیمیایی فسفر ومحلولپاشی ازت بر خصوصیات کمی ذرت دانه ای

میناپور, علی؛ علی خورگامی و مسعود رفیعی 1392 دانلود
90

بهینه سازی مصرف ازت و فسفر در زراعت پایدار ذرت بهاره با استفاده از کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات بارور

دیده بان, بابک؛ جهانپور معماریان و علیرضا دارابی 1391 دانلود
91

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica. L

رحیم زاده, سعیده؛ یوسف سهرابی و غلامرضا حیدری 1389 دانلود
92

تاثیر کود های زیستی فسفره و نیتروژنه بر خصوصیات کمی سنبله و عملکرد گندم رقم پیشتاز

بتکده, عطاءاله؛ امین فرنیا و کیوان شمس 1391 دانلود
93

بررسی اثرکودزیستی فسفاته بارور وکود شیمیایی سوپرفسفات تریپل برعملکرد واجزاء عملکرد جو درمنطقه تشان بهبهان

فرح بخش, جهانگیر؛ محمد عبدی پورمهریان و زهره الزهرا روحی پور 1391 دانلود
94

ارزیابی مصرف توأم کود زیستی بارور- 2 و کود شیمیایی فسفر بر صفات کمی و عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 610 در گرگان

اعتباری فریمانی, نوشین؛ حسین عجم نوروزی و زهرا عربی 1394 دانلود
95

بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود زیستی فسفاته بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام آفتابگردان

میرزاباقری, مژگان 1389 دانلود
96

بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا، تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی گوجه فرنگی Solanum Lycopersicum

ارجمند, حمزه و کاووس کشاورز 1393 دانلود
97

بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا، تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر بیوماس تر و خشک ریشه و ساقه گوجه فرنگی Solanum Lycopersicum

ارجمند, حمزه و کاووس کشاورز 1393 دانلود
98

استفاده از کود های زیستی (بیولوژیک) فسفات بارور- 2 و ورمی کمپوست در کشت سیب زمینی گامی به سمت کشاورزی ارگانیک

قنبری, معصومه 1391 دانلود
99

مقایسه تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی ارقام گلرنگ

شجاعی, زهرا و محمود رمرودی 1392 دانلود
100

اثرات کودهای نانو و زیستی بر ویژگی های کمی سورگوم علوفهای (هیبرید اسپیدفید)

میر, صالح؛ علیرضا سیروس مهر و ابراهیم شیرمحمدی 1393 دانلود
101

اثر اندازه ریزغده گیاهچه های حاصل از کشت بافت و کود زیستی فسفاته بر رشد بذری سیب زمینی

بیاناتی, شیما؛ علی سپهری و نسرین قمری رحیم 1390 دانلود
102

تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفات بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

رضاییی, محسن؛ ماشاءالله دانشور؛ مازیار قاضی هرسینی و قاسم حسین طلایی 1391 دانلود
103

تاثیر کود بیولوژیک فسفر بر روی ذرت در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر

توحیدی نیا, محمدعلی؛ داریوش مظاهری؛ سیدمحمد باقر حسینی و حمید مدنی 1391 دانلود
104

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد گیاه دارویی رازیانه در کشت مخلوط یونجه و رازیانه

بساق زاده*, زینب؛ ،مجید امینی دهقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی و محمدحسین فتوکیان 1391 دانلود
105

اثر کودهای زیستی ازوتوبارور 1 و فسفات بارور 2 بر روی گندم کوهدشت و جو محلی در منطقه نورآباد

جعفری پور, قربانعلی؛ خدابخش پناهی کردلاغری و کاووس کشاورز 1393 دانلود
106 بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي بابونه آلماني (Matricaria chamomilla) فلاحي جبار, كوچكي عليرضا, رضواني مقدم پرويز 1388 دانلود
107 مقاله- بررسی کاربرد کود های زیستی بر عملکرد دانه و گل گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis رضایی, مریم و رضا برادران 1390 دانلود
108 بررسی تاثیر آنتاگونیستی باکتری های فرموله شده در کودهای زیستی فسفاته روی عامل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند و پوسیدگی خشک سیب زمینی مومنی, حسن؛ حجت الله ربانی نسب و فهیمه نظری 1392 دانلود
109

بررسی جذب فسفر در خیار تلقیح شده با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و پانتواآگلومرانس در شرایط مزرعه

مشبکی اصفهانی, فرانک؛ شاهدک مشبکی اصفهانی و حسین بشارتی 1392 دانلود
110

بررسی تاثیر کودهای زیستی و تراکم بوته بر تولید محصول ارکانیک گیاه ماش در منطقه سیستان

مهربان, احمد و ام البنین قاسمی 1394 دانلود
111

تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.)

افضلی باغ عباس, زهره؛ زهره علیزاده؛ مجید جامی الاحمدی و محمدعلی بهدانی 1394 دانلود
112

پاسخ ریشه های ریحان سبزنسبت به کود بیولوژیک فسفات بارور-2وورمی کمپوست درمنطقه گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی 1393 دانلود
113

واکنش عملکرداندام هوایی ریحان سبزنسبت به کودزیستی فسفات بارور-2وورمی کمپوست درمنطقه نیمه گرمسیری گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی 1393 دانلود
114

بررسی اثرکودهای زیستی فسفات بارور-2 وورمی کمپوست برشاخصهای برگی ریحان سبزدرمنطقه گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی 1393 دانلود
115

بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای بیولوژیک فسفات بارور-2 وورمی کمپوست برمیزان نیتروژن وپتاسیم برگ ریحان درمنطقه گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی 1393 دانلود
116 تاثیرکابرد کود زیستی ازته بربرخی صفات رویشی و جذب عناصردرگیاه همیشه بهار Calendula دانا زاده دباغ، محمدحسين دانشور، فتانه ياري 1393 دانلود
117

اثر کود زیستی بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت - ns640 در شرایط تنش خشکی در دزفول

عادلی نسب, مجتبی و پیمان شریفی 1393 دانلود
118

واکنش دو رقم ذرت دانه ای (524و640)به کودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور_2

آزاد بخت, صادق و فرشید درویشی 1392 دانلود
119

بررسی اثرات سطوح مختلف کود های زیستی برروی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) در منطقه اراک

پیکرستان, بابک؛ حمید مدنی؛ فرهاد فرح وش و محمد رئیسی 1393 دانلود
120

واکنش اجزای عملکرد نخود به پرایمینگ بذر و کود زیستی با تلفیق کود فسفاته

اللهی, محمد و محمد علی ابوطالبیان 1393 دانلود
121

اثر کود بیولوژیک فسفره و کود شیمیایی فسفره بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز رقم صیاد

حسینی روزبهانی, محمد؛ امین فرنیا و شهرام نخجوان 1393 دانلود
122

تاثیر کود های بیولوژیک فسفاته ، ورمی کمپوست و تنش خشکی بر عملکرد و سختی بذر یونجه یکساله

شفیعی, اکبر؛ خسرو عزیزی و سعید موری 1393 دانلود
123 بررسی اثر فرسودگی بذر بر شاخص های جوانه زنی بذرهای مرزه تابستانه حاصل از گیاهان تیمار شده با کودهای زیستی و شیمیایی فسفره سکینه عبدی علیرضا پیرزاد 1393 دانلود
124 بررسی صفات کمی و روباط بین صفات گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L. Gaerth تحت اثرورمی کمپوست و کود زیستی فسفات بارور لاله ولایی، قربان نورمحمدی، طاهره حسنلو،محمدرضا حاج سیدهادی 1391 دانلود
125

تاثیرکودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوبرخی صفات مورفولوژیک سورگوم علوفه ای

اسحقی سردرود, سیدناصر؛ یعقوب راعی؛ صفر نصراله زاده و جلیل شفق کلوانق 1391 دانلود
126

مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (Trifolium alexandrinum) در کشت مخلوط با ریحان (Ocimum basilicum)

سارا صفی خانی ؛ محمد رضا چایی چی  ؛ احمدعلی پور بابایی 1392 دانلود
127

اثرانواع کودنیتروژن شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی برکیفیت علوفه شبدربررسیم وزیست توده علفهای هرزدرکشت مخلوط افزایشی باریحان

صفی خانی, سارا؛ محمدرضا چائی چی و احمدعلی پوربابایی 1391 دانلود
128

عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک

جهانشاهلو, معصومه؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا شکیبا و روح اله امینی 1391 دانلود
129

تاثیرمیکروارگانیسم های محرک رشدوحل کننده فسفات برعملکردواجزای عملکرد گندم رقم N80

بهاری ساروی, سیده حدیثه؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی اسماعیلی و ایراندخت منصوری 1391 دانلود
130

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی زیره سبز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن

حسین طلایی, قاسم؛ مجید امینی دهقی؛ خسرو عزیزی و مهدی رضایی 1391 دانلود
131

مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2،باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

سلمان زاده, سلمان؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی و منوچهر قلی پور 1391 دانلود
132

تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L)

حسینعلی پور, الهام و نسرین عزیزی 1393 دانلود
133

بررسی اثرات سطوح مختلف کود زیستی فسفات بارور-2 و ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیک در گیاه ماش (Vigna radiata) در منطقه یاسوج

هاشمی, علیرضا؛ محمد مهدی رحیمی و کاووس کشاورز 1393 دانلود
134

تاثیر باکتری های محرک رشد بر ویژگی های کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinallis L)

دهمرده کمک, فهیمه؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری و عبدالرحمن رحیمیان 1393 دانلود
135

بررسی اثر روش های کاربرد کود بیولوژیکی فسفاته و کود شیمیایی فسفره بر برخی صفات رشد و دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

محبوب خمامی, علی؛ عاطفه برابری تاجانی و داود هاشم آبادی 1392 دانلود
136 اثر کود فسفره زیستی و بسترهای مختلف کاشت بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه شمعدانی ‌پیچ Pelargonium peltatum حسن عابدینی آبکسری ، داود هاشم‌آبادی، بهزاد کاویانی 1394 دانلود
137

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر روی آفتابگردان آجیلی در منطقه سقز

مویدی, مهرداد؛ امین فرنیا و احمد علی محمدی 1392 دانلود
138 اثرکودهای زیستی بر صفات مورفولوژیکی و محتوی کلروفیل گیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea) مهسا تقی زاده، پژمان مرادی، عباس هانی 1394 دانلود
139

تاثیر کود های آلی، زیستی و شیمیایی بر میزان روغن و پروتئین دانه سویا

احمدی, مریم؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت اله فتحی و منوچهر سیاح فر 1393 دانلود
140

تاثیر ورمی کمپوست و کودهای زیستی ریزوبیوم و فسفات بر عملکرد و برخی صفات کمی سویا در کشت دوم در خرم آباد

احمدی, مریم؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت اله فتحی و منوچهر سیاح فر 1393 دانلود
141

بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و برخی اجزا عملکرد کلزا پاییزه در منطقه خرم آباد

پاریاب, یوسف؛ خسرو عزیزی؛ احمد اسماعیلی و سعید حیدری 1393 دانلود
142

اثرکودهای زیستی برمحتوای کلروفیل و میزان آنتوسیانین گیاه سرخارگل Echinaceae purpurea

تقی زاده, مهسا؛ پژمان مرادی و عباس هانی 1394 دانلود
143

بررسی تاثیرسطوح مختلف کود شیمیایی فسفره درتلفیق تاکودزیستی بارور- 2،بررشدنهال پسته

جوادی نژاد, سمانه؛ علی عباسپور و حمیدرضا اصغری 1394 دانلود
144

تاثیر سطوح کود فسفر و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود

شیری, احمد؛ غلامرضا حیدری و شیوا خالص رو 1393 دانلود
145

بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد دانه و عملکرداسانس زیره سبز

عزیزی, خسرو؛ آمنه صدیق؛ احمد اسماعیلی و سعید حیدری 1393 دانلود
146

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک فسفره و ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellisa officinalis) در شرایط آب و هوایی استان تهران( دماوند)

قادری نائینی, المیرا؛ مسعود گماریان و غلامرضا نادری 1393 دانلود
147

اثر سطوح مختلف کود ازت در تلفیق با کود زیستی بارور 2 بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704

سلیمیان, مرضیه؛ محمدرضا نادری درباغشاهی و فرزاد فنودی 1392 دانلود
148

تاثیر نیترات آمونیوم و دو نوع کود زیستی بر عملکرد و صفات رویشی سیر خوراکی Allium sativum L.

کریمی, کیوان؛ صاحبعلی بلندنظر و سعید آشوری 1392 دانلود
149

مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر برخی اجزای عملکرد ذرت در شهرستان دورود

فرنیا, امین و نعمت الله قائدرحمتی 1395 دانلود
150

بررسی تاثیرکودهای زیستی نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و اسانس گشنیز

حسین عباسپور, علی؛ امین فرنیا و شهرام نخجوان 1394 دانلود
151 Comprehensive genomic analysis of a plant growth-promoting rhizobacterium Pantoea agglomerans strain P5 Vahid Shariati J., Mohammad Ali Malboobi, Zeinab Tabrizi, Elahe Tavakol, Parviz Owilia & Maryam Safari 2017 دانلود
152

ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم

معصومه دیلمی راد؛ محمدرضا ساریخانی ؛ شاهین اوستان 1395 دانلود
153

بررسی توان آزادسازی پتاسيم و فسفر برخی جدايه های باکتريايی در شرايط درونشيشه ای و شناسايی باکتریهای کارآمد

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی ؛ ناصر علی‌اصغرزاد 1395 دانلود
154

بررسی اثربخشی باکتریهای حل‌کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت

محمدرضا ساریخانی ؛ ناصر علی اصغرزاد؛ بهمن خوشرو 1397 دانلود
155 بررسی اثر باکتری‌های حل کننده فسفات به عنوان پروبیوتیک جدید روی برخی پارامتر‌های بیوشیمیایی سرم، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی مهدی قادری جویباری، محمد علی ملبوبی؛ مهرداد ایرانی؛ وحید رضایی پور؛ مهدی محمد زاده نقارچی 1388 دانلود
156 Intercropping fennel (Foeniculum vulgare L.) with common bean (Phaseolus vulgaris L.) as affected by PGPR inoculation: A strategy for improving yield, essential oil and fatty acid composition EsmaeilRezaei-Chiyaneh-RezaAmirnia-MostafaAmani Machiani-AbdollahJavanmard-FilippoMaggi-Mohammad RezaMorshedloo- 2019 دانلود
157
Zinc solubilization characteristics of efficient siderophore-producing soil bacteria
Ebrahim Eshaghi - Rahim Nosrati-Parviz Owlia-Mohammad Ali Malboobi-  Pejman Ghaseminejad-Mohammad Reza Ganjali 2019 دانلود
158 تاثیرکود بیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده فسفربارور2 برمیزان جذب فسفروعملکرد درگیاه گندم درمنطقه بهبهان زهرا نگاهی -مجتبی علوی فاضل -محمدرضا رفیع 1390 دانلود
159 ارزيابي نقش مديريت تلفيقي كودهاي شيميايي و تغذيه گياهي با كودهاي بيولوژيك و زيستي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم  سیدعسگر حسینی 1397 دانلود
160 بررسی تاثیر آبیاری ،باکتری های حل کننده فسفر و سطوح مختلف فسفر بر قابلیت جذب فسفر در گندم  صدیقه غنایی  ، محمد صلاحی فراهی 1394 دانلود
161 بررسي تاثير باكتري تيو باسيلوس بر اكسيداسيون گوگرد در كشاورزي صدیقه غنایی 1393 دانلود
162 بررسي تاثير كود زيستي فسفات بارور 2- نسبت به كودهاي شيميايي فسفاته بر روي عملكرد گندم رقم چمران   عاطفه احمدی 1396 دانلود
163 بررسی تاریخ های کشت زود هنگام وتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و استقرار بوته چای ترش (Hibiscus sabdariffa)درآزمایشگاه  محمد غیور ، مجید طاهریان،   داوود بیات ترک 1398 دانلود
164 عكس العمل ژنوتيپهاي مختلف لوبيا قرمز تحت تاثير كاربرد كودهاي زيستي و شيميايي پتاسيم در شرايط اقليمي منطقه خرم آباد زینب جمادحسینی ، علی خورگامی 1397 دانلود
165 بررسي تاثير منابع مختلف كود آلي و كود زيستي بر صفات مرفولوژيك و عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovate) در منطقه جيرفت فروغ طباطبائی ، شیرین جهانتیغی 1397 دانلود
166 بررسی برخی ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین های مختلف الهه مرادی مرجانه ، محمد گلوی ، محمود رمرودی ، محمود سلوکی 1396 دانلود
167 تاًثير كودهاي زيستي نيتروژنه و پتاسه بر اجزاي عملكرد و عملكرد دو رقم لوبياي چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) در منطقه سيستان افسانه کمالی دلجو ، حمیدرضا گنجعلی 1394 دانلود
168 تاثیر کود زیستی ازتو بارور 2 بر میزان و ترکیبات اسانس مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica Bunge) در مرحله گلدهی سعیده خاموشی،  فاطمه نژادحبیب وش 1397 دانلود
169 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بهاره در شهرستان بهبهان سیدداود علوی فرد، بابک دیده بان 1398 دانلود
170 اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان   لیلا علیزاد ،  کیوان آقائی ، معرفت مصطفوی راد 1397 دانلود
171 اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی دانه در سال آور   امین زارع ،   محمد رضا اصغری پور ، براتعلی فاخری 1397 دانلود
172 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم  امین عباسی ، زهرا صیادی آذر  ،  فریبرز شکاری، عبداله جوانمرد 1397 دانلود
173 اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم آبی  معصومه خاتمی ،   محمود رمرودی ، محمد گلوی 1397 دانلود
174 تاثیر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه در شرایط اکولوژیک ارومیه   شادی مصطفی پور ، امیر رحیمی ، سینا سیاوش مقدم ،لطیفه پوراکبر 1397 دانلود
175 تاثیر کودهای زیستی و آلی بر برخی صفات مورفولوژیک سیاهدانه در شرایط اکولوژیک ارومیه   شادی مصطفی پور ، امیر رحیمی ، سینا سیاوش مقدم ،لطیفه پوراکبر 1397 دانلود
176 تاثیر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات آنتی اکسیدانی مارتیغال (Silybum (marianum L. Gaertn سینا یمانی بارانی ،   هاشم هادی ،  امیر رحیمی 1397 دانلود
177 بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بالنگوی شهری تحت شرایط تنش شدید آبی جلیل شفق کلوانق ،  وحید قاسمیان ،  علیرضا پیرزاد 1397 دانلود
178 بررسی اثرات کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات جذب عناصر غذایی ماشک دیم مراغه (.Vicia spp) در سیستم تلفیقی درخت- گیاه زراعی   سعید حیدرزاده ، جلال جلیلیان،  علیرضا پیرزاد ،رشید جامعی 1397 دانلود
179 بررسی اثر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ماشک دیم مراغه (.Vicia spp) در نظام تلفیقی درخت- گیاه زراعی   سعید حیدرزاده ، جلال جلیلیان،  علیرضا پیرزاد ،رشید جامعی 1397 دانلود
180 بررسی کاربرد فسفر از منابع مختلف کودهای شیمیایی، زیستی و نانو به همراه محلول پاشی محرک رشد بر برخی شاخص های رشد، قندهای محلول و نیکوتین توتون (Nicotiana tabacum L.)  یادگار رزاعی جانی ،  بابک پاساری ،  اسعد رخزادی 1397 دانلود
181 اثر کودهای زیستی بر اجزای عملکرد، عملکرد، پروتئین و روغن سویا (Glycine max Merrill.) تحت رژیم های مختلف آبیاری مجید قنبری، علی مختصی بیدگلی ، پرنیان طالبی سیه سران 1397 دانلود
182 اثر کود های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L) عزیزاله خیری،هاجر پارسا ، محسن ثانی خانی ، فرهنگ رضوی 1397 دانلود
183 اثر ورمی کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر زیستی بر عملکرد دانه و روغن کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca)  فرشته کشکولی، علیرضا ابدالی مشهدی،  محمدحسین قرینه ، امین لطفی جلال آبادی 1397 دانلود
184 اثر کود های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی های بیوشیمیایی سیاه دانه در شرایط قطع آبیاری رقیه بامشاد، محمود رمرودی،  محمدرضا اصغری پور 1397 دانلود
185 اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) محمدبهزاد امیری ، پرویز رضوانی مقدم،   محسن جهان 1397 دانلود
186 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا محمودرضا سعیدی ،یعقوب راعی ، روح اله امینی ، بهمن پاسبان اسلام 1397 دانلود
187 مروری بر شناخت کودهای زیستی و شیمیایی فسفر و بررسی تاثیرگذاری آنها بر عملکرد و اجزاء ×عملکرد در گیاهان مختلف   اکبر طالب زاده ، سیدکیوان مرعشی 1397 دانلود
188 بررسی اثر کودهای دامی و زیستی تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد با هدف تولید محصول سالم در پیاز رقم پریماورا (Allium cepa L. var primavera) در منطقه جیرفت گودرز خواجه پور ،   زری سیدی ، محمد شجاعی،  محمد مهدی سلیمی 1397 دانلود
189       ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده فاطمه زمانی؛ رضا امیرنیا, اسماعیل رضایی چیانه؛ امیر رحیمی 1396 دانلود
190 Effect of Bio-fertilizer on quality and quantity characteristic of deragon's  Head (Lallemantia iberica) Under High Water Stress Vahid Ghasemian1, Jalil Shafagh Kolvanagh, Alireza Pirzad, Saeedeh Rahimzadeh 2018 دانلود
191 Effects of Potabarvar Biofertilizer on some Physiological and Growth Characteristics of Fenugreek (Trigonellafoenum-graecum). Homeyra Ghaderi Zeh , Mohammad Hossein Aminifard , Hassan Bayat , Ali Reza Samadzade 2018 دانلود
192 Animal manure and bio Fertilizer affected Nigella (Nigella sativa) Yield Seyed Hesam Niksirat, Ehsan Bijanzadeh 2018 دانلود
193 Comparison of Different Levels of Phosphate and Biofertilizer of Growth and Yield on Tomato (Lycopersicum esculentum Mill) in Green House condition Kamil Sabier Saeed , Sarkawt Abdulla Ahmed , Ismael Ahmaed Hassan , Nian Jalal Ghader 2015 دانلود
194 Effect of Bio-fertilizer and Chemical fertilizer on Growth and Yield in Cucumber (Cucumis Sativus) in Green House condition Kamil Sabier Saeed , Sarkawt Abdulla Ahmed , Ismael Ahmaed Hassan , Pshtiwan Hamed Ahmed 2015 دانلود
195 نقش فیزیولوژیک کودهای زیستی در بهبود عملکرد کشت مخلوط سیاه‌دانه و لوبیا چیتی علیرضا پیرزاد، سام دویرانی، جلال جلیلیان، اسماعیل رضایی چیانه 1397 دانلود
196 Intercropping and fertilizer type impact seed productivity and secondary metabolites of dragon's head and fenugreek Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Martin LeonardoBa, Wade E.Thomasond GianlucaCaruso 2021 دانلود
197 The comparison of five low cost liquid formulations to preserve two phosphate solubilizing bacteria from the genera Pseudomonas and Pantoea Sanaz Goljanian-Tabrizi,  Soleiman Amiri,  Donya Nikaein, and Zeinab Motesharrei 2016 دانلود
198 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)  قباد محمدپور ، محمداقبال قبادی ، غلامرضا محمدی ، مختار قبادی 1396 دانلود
199 بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays ) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما خوشرو بهمن, ساریخانی محمدرضا 1398 دانلود
200  واکنش عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت و کاربرد ترکیبی کودهای شیمیایی فسفره و زیستی  طاهره رضاپور کویشاهی - معرفت مصطفوی راد -سعید سیف زاده - علی رضا ولد آبادی - اسماعیل حدیدی ماسوله 1400 دانلود
201  اثر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی هیبریدهای ذرت تحت تنش خشکی و تعین صفات موثر بر عملکرد دانه  محمد صادق آزادی - علیرضا شکوه فر -مانی مجدم - شهرام لک - مجتبی علوی فاضل 1400 دانلود
202  تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط  فهیمه شکرانی - جلال جلیلیان - علیرضا پیرزاد - اسماعیل رضائی چیانه 1396 دانلود
203  بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی-آلی و دفعات آبیاری مصطفوی روناک- جلیلیان جلال 1398 دانلود
204  اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L) درکشت دیم حقیقت امیر, مدنی حمید, حیدری شریف آباد حسین, مجیدی هروان اسلام, مستشاری مهرزاد 1398 دانلود
205  تأثير کاربرد کودهای زيستی بر عملکرد، کيفيت و ظرفيت آنتی اکسيدانی ميوه گوجه فرنگی شيخ عليپور مرتضي, بلندنظر صاحبعلي, ساريخاني محمدرضا, پناهنده جابر 1398 دانلود
206 اثر سطوح مختلف شوری، روی و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی توسط گیاه کلزا (Brassica napus L.)  حسین صفری زرگانی ، حبیب الله نادیان ، نفیسه رنگ زن* ، محمدرضا مرادی تلاوت 1399 دانلود
207  ارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف های هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیک رحیمی زاده مجید 1399 دانلود
208  بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن در روش های کاشت متفاوت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L. ) اولادعسکری فیروزه, مجدم مانی, بابایی نژاد تیمور 1399 دانلود
209 اثر کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده هاي اسمزي در گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم آبی خاتمی معصومه, رمرودی محمود, گلوی محمد 1397 دانلود
210  ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی-شیمیایی کود آینه بند امیر, شوهانی محمود, فاتح اسفندیار 1398 دانلود
211  اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.)  جمال حکمتی - یوسف حمیداوغلی - بهروز اسماعیل پور - محمود قاسم نژاد 1400 دانلود
212 اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L)  عزیزاله خیری - هاجر پارسا - محسن ثانی خانی - فرهنگ رضوی 1397 دانلود
213 اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج  افسانه بخردیانی نسب ، حمیدرضا بلوچی* ، محسن موحدی دهنوی ، علی سروش زاده 1399 دانلود
214 The Influence of PGPRs and Planning Methods on Yield Quantity and Quality of Sesame in Ahvaz Fariba Mazrae, Amir Aynehband, Esfandiar Fateh and Aram Gorooei 2019 دانلود
215 عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی    -  عسل روحی ساوالان- جلیل شفق کلوانق- عادل دباغ محمدی نسب محمود رضا سعیدی 1398 دانلود
216  تاثيرکودهای فسفره زيستی و شيميايی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L. )) تحت شرايط کم آبياری احمدپورابنوی سحر, رمرودی محمود*, گلوی محمد, شمس الدين سعيد محدثه 1398 دانلود
217 اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L)  همایون جعفری - غلامرضا حیدری- شیوا خالص رو 1398 دانلود
218  تاثير کود زيستي و مالچ بر رشد، عملکرد و اسيد چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوي شهري (Lallemantia iberica Fischer & C. A. Meyer) روحي سارالان عسل, شفق کلوانق جليل, دباغ محمدی نسب عادل, سعيدی محمودرضا 1398 دانلود
219 بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه های فتوسنتزی کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج  فاطمه شجاعیان کیش ، علیرضا یدوی ، امین صالحی ، محسن موحدی دهنوی 1398 دانلود
220 کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba)  خدیجه علیزاده - اسماعیل رضائی چیانه - رضا امیرنیا - محسن برین 1399 دانلود
221 کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران  محمدرضا ساریخانی - روح اله امینی 1399 دانلود
222 نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.)  مرضیه اله دادی - یعقوب راعی -بابک بحرینی نژاد - اکبر تقی زاده 1399 دانلود
223 اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.)      یعقوب راعی مهدی صیادی احمد آباد کاظم قاسمی گلعذانی سعید قاسمی 1399 دانلود
224 کاربرد تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون نر عقیم (Nicotiana tabacum L. cv. PVH19)  ریحانه کرمی - غلامرضا محسن آبادی - مجید مجیدیان - مهیار مشتاقی 1399 دانلود
225       بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم‌های مختلف آبیاری مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی ؛ کامران منصور قناعی پاشاکی؛ پرنیان طالبی سیه سران 1400 دانلود
226 بررسی تأثیر کشت چمن و کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های کیفی خاک نادیا امامی ؛ اکبر حسنی -؛ علیرضا واعظی ؛ محمد بابااکبری ساری 1400 دانلود
227 بررسی تأثیر کود زیستی ازتِ و کود اوره بر برخی صفات فیزیولوژی، فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L)   فائزه هادی نژاد، اعظم سلیمی، مریم چاوشی 1400 دانلود
228 بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک فسفاته بارور- 2، ازتو بارور- 1 و پتابارور- 1 بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704 فرشید درویشی- فرج اله کریمی 1393 دانلود
229 Improving growth, phytochemical, and antioxidant characteristics of peppermint by phosphate-solubilizing bacteria along with reducing phosphorus fertilizer use M.Seif SahandiaA.MehrafarinaH.Naghdi BadiaF.Khalighi-SigaroodiaM.Sharifi 2019 دانلود
230 بررسی برخی صفات رشدی و عملکردی گیاه کاملینا (.Camelina sativa L) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی  مرضیه حسنی بلیانی ، محمودرضا تدین ، علی اکبر فدایی تهرانی 1398 دانلود
231 اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر عملکرد و برخي ويژگي هاي بيوديزل توليدي از گياه کاملينا (Camelina sativa L) حسني مرضيه, تدين محمودرضا, دانا پيام 1398 دانلود
232 بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفر، تلقیح ریزوبیوم و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L) رقم کتول در گلستان صدیقه غنایی 1395 دانلود
233 اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه آفتابگردان در منطقه گنبد  علی نخ زری مقدم  ، سکینه غفاری ، علی راحمی کاریزکی ، محمد صلاحی فراهی 1394 دانلود
234 تاثیر ترکیب کود گوگرد همراه با تیوباسیلوس و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کلزا رقم RGS003 در منطقه گنبد  محمد صلاحی فراهی  ، فرامرز سیدی 1394 دانلود
235 تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری  مهدی عقیقی شاهوردی - حجت عطایی سماق - بهنام ممیوند - شریفه حبیب پور - میلاد همتی 1396 دانلود
236 Impact of dust accumulation on yield and yield components of soybean Sharife HABIBPOUR  , Majid AMINI DEHAGHI  , Mohammad Eghbal GHOBADI  , Alaeddin KORDENAEEJ 2020 دانلود
237 تأثير کاربرد قارچ ميکوريزا و باکتري هاي حل کننده فسفات بر عملکرد ذرت (Zea mays L. ) سينگل کراس 704 تحت رژيم هاي آبياري پاينده خوشناز , مجدم ماني, دروگر نازلي 1398 دانلود
238 بررسی عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mayz L.) تحت فواصل مختلف آبیاری و اثر تلفیق قارچ میکوریزا و باکتری‌های حل‌کننده فسفات خوشناز پاینده ، نازلی دروگر 1398 دانلود
239 Co‑inoculation of Phosphate‑Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal Fungi: Effect on Seed Yield, Physiological Variables, and Fixed Oil and Essential Oil Productivity of Ajowan (Carum copticum L.) Under Water Deficit     Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Sowmyalakshmi Subramanian, Hadi Alipour, Kadambot H. M. Siddique & Donald L. Smith 2021 دانلود
240 Application of bio and chemical fertilizers improves yield,
and essential oil quantity and quality of Moldavian balm
(Dracocephalum moldavica L.) intercropped with mung
bean (Vigna radiata L.)
Shahin Faridvand, Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Martin Leonardo Battaglia, Harun I. Gitari, Muhammad Ali Raza, Kadambot H. M. Siddique 2021 دانلود
241 Optimizing Intercropping Systems of Black Cumin (Nigella sativa L.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) through Inoculation with Bacteria and Mycorrhizal Fungi Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Martin Leonardo Battaglia, Amir Sadeghpour, Fahime Shokrani, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Muhammad Ali Raza, Moritz von Cossel 2021 دانلود
242 تاثیر کودهای بیولوژیک، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی پارامترهای میکروبی و عناصر خاک، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع گربه ای (Nepeta cataria. L)  پریا بویری ده شیخ، محمد محمودی سورستانی، مریم ذوالفقاری، نعیمه عنایتی ضمیر 1400 دانلود
243  ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) در پاسخ به حاصلخیز کننده‌های فسفری و روش کاشت در شرایط تنش خشکی  میثم خاوری، محمود رمرودی، احمد قنبری، مهدی دهمرده 1400 دانلود
244 اثرات کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی بر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 500  مهدی اله رسانی، سیدحمیدرضا رمضانی 1399 دانلود
245 تأثیر انواع خاکپوش و مدیریت بهینه ترکیب‌های تغذیه‎‎ای بر ویژگی‌های زراعی، سبزینه، کاروتنوئید و عملکرد در گیاه خرفه حمید عباس دخت  ؛ احمد غلامی ؛ سمانه اسفندیاری 1394 دانلود
246 The application of Barvar 2- biological phosphate fertilizer in wheat cultivation a step to organic agriculture
(green) and reduction of environmental pollution
Masumeh Ghanbari , Ahmad Janjan 2013 دانلود