ردیف

عنوان

نویسندگان

سال انتشار

نسخهPDF

1

بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد

مريم احمدی فرد، خسرو عزيزی، احمد اسماعيلی، سعيد حيدری

1389

دانلود

2

کاربرد فسفر بیولوژیک و مقایسه آن با فسفر شیمیایی بر خصوصیات کمی آفتابگردان در منطقه اراک

مرتضي مرادي، حميد مدنی، رضا پيله وری خمامی

1389

دانلود

3

تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد،مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

ميثم عليجانی، مجيد امينی دهقی، محمدعلی ملبوبی، منصور زاهدی، سيدعلی محمد مدرس ثانوی

1390

دانلود

4

تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو(Dracocephalum moldavica L.)

سعيده رحيم زاده، يوسف سهرابي، غلامرضا حيدري، عليرضا پيرزاد

1390

دانلود

5

بررسی تأثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری‌های محرک رشد روی جذبN، P، K و عملکرد دانه در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نرگس دقيقيان، داوود حبيبی، حميد مدنی ، نورعلی ساجدی

1389

دانلود

6

Effect of Different Soil Fertilizing Systems (Chemical, Organic and Integrated) and Barvar Phosphate Biofertilizer (BPB) on Seed Yield, Essence Content and P Concentration in Black Cumin (Nigella Sativa L.)

Asghar Rahimi, Majid Puryousef, Mohadeseh Shamsaddin Saied, Azin Daha

2009

دانلود

7

DIRECT SCREENING FOR ACID PHOSPHATASE PRODUCTION ON BCIP-AGAR PLATES

Donna M. Gibson, Alice A. Christen, Edward J. Mullaney

1988

دانلود

8

تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی ویژگیهای اگرومورفولوژیک و موسیلاژ اسفرزه(Plantago ovata Forsk)

مجید پوریوسف، داریوش مظاهری، محمدرضا چائیچی، اصغر رحیمی، افشین توکلی

1389

دانلود

9

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی، بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه، تحت رژیم های مختلف آبیاری

مجيد پوريوسف، داريوش مظاهری، اصغر رحيمی، افشين توكلی

1389

دانلود

10

Effect of Different Soil Fertilizing Systems on Seed and Mucilage Yield and Seed P Content of Isabgol (Plantago ovata Forsk)

Majid Pouryousef, Mohammad Reza Chaichi, Dariush Mazaheri, Mohammad Fakhretabatabaii, Ali Ashraf Jafari

2007

دانلود

11

Effects of Barvar Phosphate biofertilizer (BPB) and different soil fertilizing treatments on yield, yield components and mineral nutrient content of Isabgol (Plantago ovata Forsk)

Majid Pouryousef, Farhad Jabbari, Asghar Rahimi

2010

دانلود

12

Influence of phosphate bio-fertilizer on quantity and quality features of marigold (Tagetes erecta L.)

Davood Hashemabadi, Fatemeh Zaredost, Maryam Barari Ziyabari, Mohammad Zarchini, Behzad Kaviani, Maryam Jadid Solimandarabi, Ali Mohammadi Torkashvand, Somayeh Zarchini

2012

دانلود

13

اثر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب‌ زمینی در منطقه‌ی چالدران

زینال قاسم خانلو، علی نصراله زاده اصل، اسماعیل علیزاده، نواب حاجی حسنی اصل

1388

دانلود

14

Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere

Mohammad Ali Malboobi, Mandana Behbahani, Hamid Madani, Parviz Owlia, Ali Deljou, Bagher Yakhchali, Masoud Moradi, Hassan Hassanabadi

2009

دانلود

15

جداسازی باکتری‌های حل‌کننده فسفات متحمل به نمک، pHهای مختلف و گرما از خاک‌های ایران

ملبوبی محمدعلی، اولياء پرويز، ساروخانی الهه، بهبهانی ماندانا، دلجو علی، مدنی حميد، رادكيش ساكی مريم، حسين زاده حمیده

1386

دانلود

16

Biological and Chemical Phosphorus Fertilizers Effect on Yield and P Accumulation in Rapeseed (Brassica napus L.)

Hamid MADANI, Mohammad Ali MALBOOBI, Kioomars BAKHSHKELARESTAGHI, Agnieszka STOKLOSA

2011

دانلود

17

تاثير كاربرد تلفيقي كودهاي دامي، بيولوژيك و شيميايي بر جذب فسفر و نيتروژن در كلزا در شرايط آب و خاك شور

جعفر تكافويان، حسين صباحی، هومان لياقتی، عبدالمجيد مهدوی دامغانی

1389

دانلود

18

Comparison of biological and chemical phosphorus fertilizers on rapeseed yield in Iran

Hamid Madani, Kioomars B. Kelarestaghi, Mohammad Ali Malboobi

2009

دانلود

19

تغييرات ميزان كروسين، پيكروسين و سافرانال و ويژگيهاي زراعي زعفران(Crocus sativus L.) تحت تأثير كودهاي زيستي و شيميايي فسفره

حسنعلی نقدي بادی، حشمت اميدی، علی گلزاد، حسين ترابی، محمدحسين فتوكيان

1390

دانلود

20

Functional screening of phosphate-encoding genes from bacterial sources

Mohammad Reza Sarikhani, Mohammad Ali Malboobi, Nasser Aliasgharzad, Ralf Greiner, Bagher Yakhchali

2010

دانلود

21

مطالعه اثر سطوح مختلف تلقيح با كود زيستي حل كننده فسفات بر برخي صفات گياه شويد Anethum graveolens L.در منطقه رودهن

الهام توكلی دينانی، محمدتقی درزی، امير معصومی، محمد علی ملبوبی

1389

دانلود

22

Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on Yield and Yield Components of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.var. Kimia)

Arezoo Khalili, Nasser Akbari, Mohammad Reza Chaichi

2008

دانلود

23

Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates

Mohammad Ali Malboobi, Parviz Owlia, Mandana Behbahani, Elaheh Sarokhani, Sara Moradi, Bagher Yakhchali, Ali Deljou, Kambiz Morabbi Heravi

2009

دانلود

24

مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری

1391

دانلود

25

تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر برخی صفات رشدی سویا

سلمان سلمان زاده، حمید عباس دخت، احمد غلامی، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری

1391

دانلود

26

Effect of Biofertilizer Application on Growth Parameters of Spathiphyllum illusion

Seydeh Khadije Abbasniayzare, Shahram Sedaghathoor, Mohammad Naghi Padasht Dahkaei

2012

دانلود

27

كود زيستي فسفاته بارور- 2 يك فناوری نو براي افزايش عملكرد گياه چغندرقند

مريم رادكيش ساكی، حميده حسين زاده، حميد مدنی، محمد علی ملبوبی

1386

دانلود

28

اثر تلقيح ميكوريزايي و باكتريهاي حل كننده فسفر بر ميزان مصرف فسفر و رشد نيشكر

مهران الهامی فرد، سيروس جعفری و حبيب ا... ناديان

1386

دانلود

29

بررسي تاثير كود زيستي بارور-2 بر عملكرد گندم

حميده حسين زاده، محمد علی ملبوبی، ابوالقاسم محمدی

1384

دانلود

30

بررسي اثر كود زيستي فسفاته و مقادير متفاوت كود فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم

محمد ميرزايی حيدری، عباس ملكی، روح اله كرمي

1386

دانلود

31

بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفاته بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم لاینD 79-15 در منطقه بهبهان

زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع

1390

دانلود

32

تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری‌های حل‌کننده فسفر (بارور 2) بر میزان جذب فسفر و عملکرد در گیاه گندم در منطقه بهبهان

زهرا نگاهی، مجتبی علوی فاضل، محمد رضا رفیع

1390

دانلود

33

بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتری‌های حل‌کننده فسفات

محمدرضا ساریخانی، ناصر علی‌اصغرزاد، محمدعلی ملبوبی

1391

دانلود

34

بررسی اثر کاربرد کود کمپوست پس‌ماندهای آلی و کود بیولوژیک بارور-2 در سه مرحله رشد بر برخی ویژگی‌های گل آهار رقم(Zinnia elegans cv., dreamland)

آرزو سعیدزاده، مسعود زاده باقری، بهنام بهروزنام

1390

دانلود

35

Phosphate Biofertilizer, Row Spacing and Plant Density Effects on Corn (Zea mays L.) Yield and Weed Growth

Gholam Reza Mohammadi, Mohammad Eghbal Ghobadi, Saeed Sheikheh-Poor

2012

دانلود

36

بررسی تاثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای(SC704)

سید ابوالفضل موسوی جنگلی، بهزاد ثانی، مظفر شریفی، زهره حسینی نژاد

1384

دانلود

37

بررسي تأثير استفاده از منابع و مقادير مختلف مصرف فسفر در عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك در زراعت ذرت(L . mays Zea)

محمد علي توحيدي نيا، داريوش مظاهری، سيد محمد باقر حسينی، حميد مدنی

1389

دانلود

38

اثر كود زيستي فسفاته بارور2 توأم با محلولپاشي عناصر ريزمغذي بر تجمع ماده خشك و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي( 704 .C.S)

خاتون يوسفی، محمد گلوی، محمود رمرودی، محمد علی جواهری

1389

دانلود

39

كود زيستي فسفاته بارور- 2 يك فناوري نو براي افزايش عملكرد گياه چغندرقند

مريم رادكيش ساكی، حميده حسين زاده، حميد مدنی، محمد علی ملبوبی

1386

دانلود

40

بررسي اثر فرسودگی بذر بر شاخص هاي جوانه زنی بذرهای مرزه تابستانه حاصل از گياهان تيمار شده با كودهای زيستي و شيميايی فسفره

سكينه عبدی، عليرضا پيرزاد

1393

دانلود

41

اثر مقادير مختلف شوری بر جوانه زنی و ساير مولفه های رشد گياهچه مرزه تابستانه حاصل از مزارع تيمار شده با مقادير مختلف فسفر زيستی و شيميايی

سكينه عبدی، عليرضا پيرزاد

1393

دانلود

42

بررسی تاثیر روشهای مختلف تغذيه فسفره بر عملكرد غده های بذري سيب زمينی

بابك درويشی،داوود عليپور و حسین صادقی

1393

دانلود

43

اثر باكتری های محرك رشد بر صفات فنولوژی و فيزيولوژيكی ذرت در سطوح مختلف كود نيتروژن

عباس سليمانی فرد و رحيم ناصری

1393

دانلود

44

اثر باكتري های محرك رشد بر عملكرد، اجزاي عملكرد و ساير خصوصيات مهم زراعي ذرت

عباس سليمانی فرد و رحيم ناصری

1393

دانلود

45

تاثير كود های بيولوژيك فسفاته، ورمي كمپوست و تنش خشكي بر عملكرد و سختي بذر يونجه يكساله

اكبر شفيعی، خسرو عزيزی و سعيد موری

1393

دانلود

46

تاثير كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و كيفيت دانه ماش تحت تنش خشكی

محمود رمرودی و مسلم ملازهی

1393

دانلود

47

تاثير كودهای آلي و زيستی بر روی برخی از اجزای عملكرد در گياه گلرنگ

ميثم مددی زاده،عليرضا سيروس مهر و محمد رضا اصغری پور

1393

دانلود

48

تاثير كاربرد جداگانه و تلفيقی كودهای سبز، دامی، زيستی و كود شيميايی بر برخی خصوصيات كمي و كيفی چغندر قند

سيمين فرجی، علی عباسی سوركی

1393

دانلود

49

بررسی مديريت بقاياء و روش های خاكورزی بر ويژگيهای مرتبط با همزيستی در سويا

حسن حبيبی، سهراب سهرابی، بهنام كامكار ، عليرضا گرزی، مهدی عقيقی شاهوردی

1393

دانلود

50

ارزيابی تاثير كاربرد منابع مختلف كود فسفر بر برخی خصوصيات اگرومورفولوژيك زنيان(Trachyspermum ammi)

اسفنديار فاتح، نرگس ابلاغ، معصومه فرزانه و محسن عصفوری

1393

دانلود

51

واكنش عملكرد و جذب نيتروژن دانه ی كلزا به كود شيميايی و تلفيقی نيتروژن

محمدرضا مرادی تلاوت، سيد عطاء الله سيادت و حسين منجزی

1393

دانلود

52

تأثير سيستم های مختلف كود دهی بر عملكرد و درصد فسفر دركشت مخلوط افزايشی يونجه و رازیانه

زينب بساق زاده، مجيد امينی دهقی، محمد حسين فتوكيان، مينا آقابابا دستجردی و شهلا شفيعی

1393

دانلود

53

بررسي امكان مهار علف هاي هرز و توليد محصول در كشت مخلوط يونجه و رازيانه

زينب بساق زاده، مجيد امينی دهقی، مينا آقابابا دستجردی، شهلا شفيعي

1393

دانلود

54

اثر تلقيح باكتري برادي ريزوبيوم جاپونيكوم در سطوح مختلف كود اوره بر عملكرد دانه و كلروفيلa و b

محبوبه صرامی، حميد عباس دخت، احمد غلامی و منوچهر قلی پور

1393

دانلود

55

واكنش رشد رويشی گندم به كاربرد مويان و كودهای شي و ميايی و زيستی

سعيده ملكی فراهانی و فهيمه فضلی خانی

1393

دانلود

56

مقايسه تاثير سويه هاي باكتري هاي حل كننده فسفات و سطوح فسفر معدني بر رشد و عملكرد دانه در ارقام ساري و تلار سويا

اسماعيل يساری، اسماعيل بخشنده، ندا فرزين، معصومه غلامی گل افشان

1393

دانلود

57

اثر كود بيولوژيك فسفره و كود شيميايي فسفره بر اجزاي عملكرد و عملكرد دانه لوبيا قرمز رقم صياد

محمد حسينی روزبهانی، امين فرنيا و شهرام نخجوان

1393

دانلود

58

اثر كود بيولوژيك فسفره و كود شيميايی فسفره بر خصوصيات مورفولوژيكی و فيزيولوژيكی لوبيا قرمزرقم صياد

محمد حسينی روزبهانی، امين فرنيا و شهرام نخجوان

1393

دانلود

59

بررسی شاخص های فيزيولوژيك سويا در شرايط كود بيولوژيك بارور 2 و تريپل فسفات در تاريخ كشت های متفاوت

علي هاديان فهيم، محسن رجبي، حميدرضا شجاعی، مجيد اژدريان ثابت،ناصر قراگوزلو، نبی اله خدابنده لو

1393

دانلود

60

بررسي عملكرد سويا در تاريخ كاشت هاي مختلف و كود بيولوژيك بارور 2

علی هاديان فهيم، محسن رجبی، حميدرضا شجاعی، مجيد اژدريان ثابت

1393

دانلود

61

واكنش اجزای عملكرد نخود به پرايمينگ بذر و كود زيستی با تلفيق كود فسفاته

محمد اللهی، محمد علی ابوطالبيان

1393

دانلود

62

اثر كاربرد توام كودهای زيستی و شيميايی بر خصوصيات رشدی لوبيا

حسان صابری، غلامرضا محسن آبادی، مجيد مجيديان، سيد محمدرضا احتشامی

1393

دانلود

63

بررسی تأثير كاربرد تلفيقی كودهای زيستی و شيميايی بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا

كامران منصورقناعی پاشاكی، غلامرضا محسن آبادی، مجيد مجيديان و عليرضا فلاح

1393

دانلود

64

اثر كودهای زيستی بر رشد، عملكرد و اجزای عملكرد بادام زمينی

محمد هادی فرجی آرمان، علی سپهری

1393

دانلود

65

مقايسه كودهاي زيستي و شيميايي فسفاته بر رشد ذرت

آيدا آزاد، سيد كمال كاظمی تبار، عباس عالم زاده و سيد عبدالرضا كاظمينی

1393

دانلود

66

اثر كود فسفاته زيستي بر عملكرد ذرت

آيدا آزاد، سيد كمال كاظمی تبار، عباس عالم زاده و سيد عبدالرضا كاظمينی

1393

دانلود

67

تأثير كود زيستی بر عملكرد و اجزای عملكرد ذرت سينگل كراس 260 در شرايط تنش خشكی

حبيبه اميراحمدی، عبدالمهدی بخشنده، قدرت اله فتحی، عبدالرزاق دانش شهركی

1393

دانلود

68

بررسي اثرات سطوح مختلف كود های زيستی بر روی گياه بابونه در منطقه اراك

بابك پيكرستان ، حميد مدني، فرهاد فرح وش ، محمد رئيسي

1393

دانلود

69

بررسي رشد گياهچه بذور حاصل از گياه مادری سويا تحت تاثير كودهاي بيولوژيك

مريم احمدی، محمد حسين قرينه، قدرت اله فتحی، منوچهر سياح فر، عزيز كرملاچعب و ابوالفضل درخشان

1393

دانلود

70

بررسی خصوصيات مراحل اوليه رشد ارقام گياه علوفه ای آمارانت زراعي تحت تاثير مديريت ارگانيك و بيولوژيكی كود

محمدرضا محمدی تودشكی، امير آينه بند، اسفنديار فاتح

1393

دانلود

71

اثر پرايمينگ بذر با باكتري های محرك رشد بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي گل هميشه بهار

فاطمه شيخی،عبدالرزاق دانش شهركی، محمد رفيعی الحسينی و محسن مبينی دهكردی

1393

دانلود

72

اثر پرايمينگ بذر با باكتريهاي محرك رشد بر خصوصيات كيفي گياه دارويي گل هميشه بهار

فاطمه شيخی،عبدالرزاق دانش شهركی، محمد رفيعی الحسينی و بهناز صفار

1393

دانلود

73

تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار، باكتري سودوموناس پوتيدا و اسيد هيوميك بر عملكرد و كلونيزاسيون گياه لوبيا

ندا جديد الاسلام شاهسوار، شاهين شاهسوني، ناصرعلي اصغرزاد، حميدرضا اصغري، شاهرخ قرنجيك، الهه مهدي فر

1393

دانلود

74

بررسي كاربرد توام قارچ ميكوريزا، باكتري سودوموناس و اسيد هيوميك بر برخي شاخص هاي رشد گياه لوبيا

نداجديدالاسلام شاهسوار، شاهين شاهسونی، ناصرعلی اصغرزاد و حميد رضا اصغری

1393

دانلود

75

 اثر کودهای بیولوژیک و سوپرفسفات تریپل به صورت گرانوله و مایع بر رشد و نمو دو رقم شب‌بو (Matthiola incana L)

طاهره قمری حبشی، محمد کاظم سوری ، بهزاد آزادگان، مصطفی عرب

1394

دانلود

76

اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک

سعیده انصاری؛ محمدرضا ساریخانی ؛ نصرت اله نجفی

1394

دانلود

77

تاثیرکودزیستی شیمیایی وفسفاته بربرخی ازصفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم

میرشکاری, بهرام؛ سمیه علی نجاتی؛ عزیز جوانشیر و فرهاد فرح وش

1388

دانلود

78

اثر تلقیح بذر با کود زیستی فسفاته بارور 2 برعملکرد و شاخص برداشت دو رقم گندم

علی نجاتی, سمیه؛ بهرام میرشکاری؛ عزیز جوانشیر و فرهاد فرح وش

1388

دانلود

79

بررسی تاثیر کودهای زیستی و کشت مخلوط بر عملکرد علوفه جو و ماشک گل خوشه ای

حسینی, حجت؛ محمود پوریوسف و عبدالله حسن زاده قورت تپه

1389

دانلود

80

بررسی تاثیر کودهای زیستی وکشت مخلوط بر عملکرد علوفه چاودار و شبدر

ایمانی خواجه پاشا, حامد؛ محمود پوریوسف و عبدالله حسن زاده قورت تپه

1389

دانلود

81

بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی وکیفی ارقام مختلف کتان

مطلبی زاده خالص, بهناز؛ عبداله حسن زاده و جلیل اجلی

1389

دانلود

82

مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات وقارچ میکوریز بر روی تولید بهینه ذرت دانه ای رقم (704 SC)

ثانی, بهزاد؛ هومان لیاقتی؛ مظفر شریفی و زهره حسینی نژاد

1386

دانلود

83

تاثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کتان روغنی

شکری, مژگان؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی و محسن موحدی دهنوی

1393

دانلود

84

تاثیر کودهای بیولوژیک، ارگانیک، شیمیایی و تلفیق ارگانیک شیمیایی بر برخی صفات کمی -و کیفی اسفرزه اواتا Plantago ovata

محمد حسین اسلامی نصرت آبادی  ، اصغر رحیمی

1391

دانلود

85

اثر کود های بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره بر رشد و عملکرد ذرت رقم 320

مرادی, عادل؛ منصور سراجوقی؛ شهرام نخجوان و سعید صفری قلعه

1391

دانلود

86

اثر کود های بیولوژیکی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد، اجزای عملکرد و همبستگی صفات مورد بررسی ذرت رقم 320 زودرس

مرادی, عادل؛ منصور سراجوق؛ شهرام نخجوان و سعید صفری قلعه

1391

دانلود

87

ارزیابی اثرکودهای آلی وبیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

سلیمانی, سیدمحمدآرمین؛ محمود پوریوسف؛ سوران شرفی و ابراهیم روحی

1391

دانلود

88

تاثیر برخی کودهای زیستی بر جوانه زنی و رشد اولیه ذرت تحت تنش شوری در شرایط گلخانه ای

صفار, علی؛ حسین مقدم و سیده انیس صادقیان دهکردی

1392

دانلود

89

بررسی تأثیر کود زیستی فسفاته بارور 2، کود شیمیایی فسفر ومحلولپاشی ازت بر خصوصیات کمی ذرت دانه ای

میناپور, علی؛ علی خورگامی و مسعود رفیعی

1392

دانلود

90

بهینه سازی مصرف ازت و فسفر در زراعت پایدار ذرت بهاره با استفاده از کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات بارور

دیده بان, بابک؛ جهانپور معماریان و علیرضا دارابی

1391

دانلود

91

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica. L

رحیم زاده, سعیده؛ یوسف سهرابی و غلامرضا حیدری

1389

دانلود

92

تاثیر کود های زیستی فسفره و نیتروژنه بر خصوصیات کمی سنبله و عملکرد گندم رقم پیشتاز

بتکده, عطاءاله؛ امین فرنیا و کیوان شمس

1391

دانلود

93

بررسی اثرکودزیستی فسفاته بارور وکود شیمیایی سوپرفسفات تریپل برعملکرد واجزاء عملکرد جو درمنطقه تشان بهبهان

فرح بخش, جهانگیر؛ محمد عبدی پورمهریان و زهره الزهرا روحی پور

1391

دانلود

94

ارزیابی مصرف توأم کود زیستی بارور- 2 و کود شیمیایی فسفر بر صفات کمی و عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 610 در گرگان

اعتباری فریمانی, نوشین؛ حسین عجم نوروزی و زهرا عربی

1394

دانلود

95

بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود زیستی فسفاته بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام آفتابگردان

میرزاباقری, مژگان

1389

دانلود

96

بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا، تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی گوجه فرنگی Solanum Lycopersicum

ارجمند, حمزه و کاووس کشاورز

1393

دانلود

97

بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا، تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر بیوماس تر و خشک ریشه و ساقه گوجه فرنگی Solanum Lycopersicum

ارجمند, حمزه و کاووس کشاورز

1393

دانلود

98

استفاده از کود های زیستی (بیولوژیک) فسفات بارور- 2 و ورمی کمپوست در کشت سیب زمینی گامی به سمت کشاورزی ارگانیک

قنبری, معصومه

1391

دانلود

99

مقایسه تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی ارقام گلرنگ

شجاعی, زهرا و محمود رمرودی

1392

دانلود

100

اثرات کودهای نانو و زیستی بر ویژگی های کمی سورگوم علوفهای (هیبرید اسپیدفید)

میر, صالح؛ علیرضا سیروس مهر و ابراهیم شیرمحمدی

1393

دانلود

101

اثر اندازه ریزغده گیاهچه های حاصل از کشت بافت و کود زیستی فسفاته بر رشد بذری سیب زمینی

بیاناتی, شیما؛ علی سپهری و نسرین قمری رحیم

1390

دانلود

102

تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفات بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

رضاییی, محسن؛ ماشاءالله دانشور؛ مازیار قاضی هرسینی و قاسم حسین طلایی

1391

دانلود

103

تاثیر کود بیولوژیک فسفر بر روی ذرت در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر

توحیدی نیا, محمدعلی؛ داریوش مظاهری؛ سیدمحمد باقر حسینی و حمید مدنی

1391

دانلود

104

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد گیاه دارویی رازیانه در کشت مخلوط یونجه و رازیانه

بساق زاده*, زینب؛ ،مجید امینی دهقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی و محمدحسین فتوکیان

1391

دانلود

105

اثر کودهای زیستی ازوتوبارور 1 و فسفات بارور 2 بر روی گندم کوهدشت و جو محلی در منطقه نورآباد

جعفری پور, قربانعلی؛ خدابخش پناهی کردلاغری و کاووس کشاورز

1393

دانلود

106

بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي بابونه آلماني(Matricaria chamomilla)

فلاحي جبار, كوچكي عليرضا, رضواني مقدم پرويز

1388

دانلود

107

مقاله- بررسی کاربرد کود های زیستی بر عملکرد دانه و گل گیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis

رضایی, مریم و رضا برادران

1390

دانلود

108

بررسی تاثیر آنتاگونیستی باکتری های فرموله شده در کودهای زیستی فسفاته روی عامل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند و پوسیدگی خشک سیب زمینی

مومنی, حسن؛ حجت الله ربانی نسب و فهیمه نظری

1392

دانلود

109

بررسی جذب فسفر در خیار تلقیح شده با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و پانتواآگلومرانس در شرایط مزرعه

مشبکی اصفهانی, فرانک؛ شاهدک مشبکی اصفهانی و حسین بشارتی

1392

دانلود

110

بررسی تاثیر کودهای زیستی و تراکم بوته بر تولید محصول ارکانیک گیاه ماش در منطقه سیستان

مهربان, احمد و ام البنین قاسمی

1394

دانلود

111

تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.)

افضلی باغ عباس, زهره؛ زهره علیزاده؛ مجید جامی الاحمدی و محمدعلی بهدانی

1394

دانلود

112

پاسخ ریشه های ریحان سبزنسبت به کود بیولوژیک فسفات بارور-2وورمی کمپوست درمنطقه گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی

1393

دانلود

113

واکنش عملکرداندام هوایی ریحان سبزنسبت به کودزیستی فسفات بارور-2وورمی کمپوست درمنطقه نیمه گرمسیری گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی

1393

دانلود

114

بررسی اثرکودهای زیستی فسفات بارور-2 وورمی کمپوست برشاخصهای برگی ریحان سبزدرمنطقه گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی

1393

دانلود

115

بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای بیولوژیک فسفات بارور-2 وورمی کمپوست برمیزان نیتروژن وپتاسیم برگ ریحان درمنطقه گچساران

نوروزی نژاد, مرضیه و مهدی حسینی فرهی

1393

دانلود

116

تاثیرکابرد کود زیستی ازته بربرخی صفات رویشی و جذب عناصردرگیاه همیشه بهارCalendula

دانا زاده دباغ، محمدحسين دانشور، فتانه ياري

1393

دانلود

117

اثر کود زیستی بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت - ns640 در شرایط تنش خشکی در دزفول

عادلی نسب, مجتبی و پیمان شریفی

1393

دانلود

118

واکنش دو رقم ذرت دانه ای (524و640)به کودهای ورمی کمپوست و فسفاته بارور_2

آزاد بخت, صادق و فرشید درویشی

1392

دانلود

119

بررسی اثرات سطوح مختلف کود های زیستی برروی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) در منطقه اراک

پیکرستان, بابک؛ حمید مدنی؛ فرهاد فرح وش و محمد رئیسی

1393

دانلود

120

واکنش اجزای عملکرد نخود به پرایمینگ بذر و کود زیستی با تلفیق کود فسفاته

اللهی, محمد و محمد علی ابوطالبیان

1393

دانلود

121

اثر کود بیولوژیک فسفره و کود شیمیایی فسفره بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز رقم صیاد

حسینی روزبهانی, محمد؛ امین فرنیا و شهرام نخجوان

1393

دانلود

122

تاثیر کود های بیولوژیک فسفاته ، ورمی کمپوست و تنش خشکی بر عملکرد و سختی بذر یونجه یکساله

شفیعی, اکبر؛ خسرو عزیزی و سعید موری

1393

دانلود

123

بررسی اثر فرسودگی بذر بر شاخص های جوانه زنی بذرهای مرزه تابستانه حاصل از گیاهان تیمار شده با کودهای زیستی و شیمیایی فسفره

سکینه عبدی علیرضا پیرزاد

1393

دانلود

124

بررسی صفات کمی و روباط بین صفات گیاه دارویی ماریتیغالSilybum marianum L. Gaerth تحت اثرورمی کمپوست و کود زیستی فسفات بارور

لاله ولایی، قربان نورمحمدی، طاهره حسنلو،محمدرضا حاج سیدهادی

1391

دانلود

125

تاثیرکودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوبرخی صفات مورفولوژیک سورگوم علوفه ای

اسحقی سردرود, سیدناصر؛ یعقوب راعی؛ صفر نصراله زاده و جلیل شفق کلوانق

1391

دانلود

126

مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (Trifolium alexandrinum) در کشت مخلوط با ریحان (Ocimum basilicum)

سارا صفی خانی ؛ محمد رضا چایی چی  ؛ احمدعلی پور بابایی

1392

دانلود

127

اثرانواع کودنیتروژن شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی برکیفیت علوفه شبدربررسیم وزیست توده علفهای هرزدرکشت مخلوط افزایشی باریحان

صفی خانی, سارا؛ محمدرضا چائی چی و احمدعلی پوربابایی

1391

دانلود

128

عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک

جهانشاهلو, معصومه؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا شکیبا و روح اله امینی

1391

دانلود

129

تاثیرمیکروارگانیسم های محرک رشدوحل کننده فسفات برعملکردواجزای عملکرد گندم رقم N80

بهاری ساروی, سیده حدیثه؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی اسماعیلی و ایراندخت منصوری

1391

دانلود

130

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی زیره سبز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن

حسین طلایی, قاسم؛ مجید امینی دهقی؛ خسرو عزیزی و مهدی رضایی

1391

دانلود

131

مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2،باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

سلمان زاده, سلمان؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی و منوچهر قلی پور

1391

دانلود

132

تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L)

حسینعلی پور, الهام و نسرین عزیزی

1393

دانلود

133

بررسی اثرات سطوح مختلف کود زیستی فسفات بارور-2 و ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیک در گیاه ماش (Vigna radiata) در منطقه یاسوج

هاشمی, علیرضا؛ محمد مهدی رحیمی و کاووس کشاورز

1393

دانلود

134

تاثیر باکتری های محرک رشد بر ویژگی های کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinallis L)

دهمرده کمک, فهیمه؛ مهدی دهمرده؛ عیسی خمری و عبدالرحمن رحیمیان

1393

دانلود

135

بررسی اثر روش های کاربرد کود بیولوژیکی فسفاته و کود شیمیایی فسفره بر برخی صفات رشد و دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

محبوب خمامی, علی؛ عاطفه برابری تاجانی و داود هاشم آبادی

1392

دانلود

136

اثر کود فسفره زیستی و بسترهای مختلف کاشت بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه شمعدانی ‌پیچPelargonium peltatum

حسن عابدینی آبکسری ، داود هاشم‌آبادی، بهزاد کاویانی

1394

دانلود

137

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر روی آفتابگردان آجیلی در منطقه سقز

مویدی, مهرداد؛ امین فرنیا و احمد علی محمدی

1392

دانلود

138

اثرکودهای زیستی بر صفات مورفولوژیکی و محتوی کلروفیل گیاه سرخارگل(Echinaceae purpurea)

مهسا تقی زاده، پژمان مرادی، عباس هانی

1394

دانلود

139

تاثیر کود های آلی، زیستی و شیمیایی بر میزان روغن و پروتئین دانه سویا

احمدی, مریم؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت اله فتحی و منوچهر سیاح فر

1393

دانلود

140

تاثیر ورمی کمپوست و کودهای زیستی ریزوبیوم و فسفات بر عملکرد و برخی صفات کمی سویا در کشت دوم در خرم آباد

احمدی, مریم؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت اله فتحی و منوچهر سیاح فر

1393

دانلود

141

بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و برخی اجزا عملکرد کلزا پاییزه در منطقه خرم آباد

پاریاب, یوسف؛ خسرو عزیزی؛ احمد اسماعیلی و سعید حیدری

1393

دانلود

142

اثرکودهای زیستی برمحتوای کلروفیل و میزان آنتوسیانین گیاه سرخارگل Echinaceae purpurea

تقی زاده, مهسا؛ پژمان مرادی و عباس هانی

1394

دانلود

143

بررسی تاثیرسطوح مختلف کود شیمیایی فسفره درتلفیق تاکودزیستی بارور- 2،بررشدنهال پسته

جوادی نژاد, سمانه؛ علی عباسپور و حمیدرضا اصغری

1394

دانلود

144

تاثیر سطوح کود فسفر و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود

شیری, احمد؛ غلامرضا حیدری و شیوا خالص رو

1393

دانلود

145

بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد دانه و عملکرداسانس زیره سبز

عزیزی, خسرو؛ آمنه صدیق؛ احمد اسماعیلی و سعید حیدری

1393

دانلود

146

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک فسفره و ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellisa officinalis) در شرایط آب و هوایی استان تهران( دماوند)

قادری نائینی, المیرا؛ مسعود گماریان و غلامرضا نادری

1393

دانلود

147

اثر سطوح مختلف کود ازت در تلفیق با کود زیستی بارور 2 بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704

سلیمیان, مرضیه؛ محمدرضا نادری درباغشاهی و فرزاد فنودی

1392

دانلود

148

تاثیر نیترات آمونیوم و دو نوع کود زیستی بر عملکرد و صفات رویشی سیر خوراکی Allium sativum L.

کریمی, کیوان؛ صاحبعلی بلندنظر و سعید آشوری

1392

دانلود

149

مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر برخی اجزای عملکرد ذرت در شهرستان دورود

فرنیا, امین و نعمت الله قائدرحمتی

1395

دانلود

150

بررسی تاثیرکودهای زیستی نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و اسانس گشنیز

حسین عباسپور, علی؛ امین فرنیا و شهرام نخجوان

1394

دانلود

151

Comprehensive genomic analysis of a plant growth-promoting rhizobacterium Pantoea agglomerans strain P5

Vahid Shariati J., Mohammad Ali Malboobi, Zeinab Tabrizi, Elahe Tavakol, Parviz Owilia & Maryam Safari

2017

دانلود

152

ارزیابی رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی با تلقیح جدایه‌های سودوموناس و سطوح معدنی پتاسیم

معصومه دیلمی راد؛ محمدرضا ساریخانی ؛ شاهین اوستان

1395

دانلود

153

بررسی توان آزادسازی پتاسيم و فسفر برخی جدايه های باکتريايی در شرايط درونشيشه ای و شناسايی باکتریهای کارآمد

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی ؛ ناصر علی‌اصغرزاد

1395

دانلود

154

بررسی اثربخشی باکتریهای حل‌کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت

محمدرضا ساریخانی ؛ ناصر علی اصغرزاد؛ بهمن خوشرو

1397

دانلود

155

بررسی اثر باکتری‌های حل کننده فسفات به عنوان پروبیوتیک جدید روی برخی پارامتر‌های بیوشیمیایی سرم، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی

مهدی قادری جویباری، محمد علی ملبوبی؛ مهرداد ایرانی؛ وحید رضایی پور؛ مهدی محمد زاده نقارچی

1388

دانلود

156

Intercropping fennel (Foeniculum vulgare L.) with common bean (Phaseolus vulgaris L.) as affected by PGPR inoculation: A strategy for improving yield, essential oil and fatty acid composition

EsmaeilRezaei-Chiyaneh-RezaAmirnia-MostafaAmani Machiani-AbdollahJavanmard-FilippoMaggi-Mohammad RezaMorshedloo-

2019

دانلود

157

Zinc solubilization characteristics of efficient siderophore-producing soil bacteria

Ebrahim Eshaghi - Rahim Nosrati-Parviz Owlia-Mohammad Ali Malboobi-  Pejman Ghaseminejad-Mohammad Reza Ganjali

2019

دانلود

158

تاثیرکود بیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده فسفربارور2 برمیزان جذب فسفروعملکرد درگیاه گندم درمنطقه بهبهان

زهرا نگاهی -مجتبی علوی فاضل -محمدرضا رفیع

1390

دانلود

159

ارزيابي نقش مديريت تلفيقي كودهاي شيميايي و تغذيه گياهي با كودهاي بيولوژيك و زيستي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم

 سیدعسگر حسینی

1397

دانلود

160

بررسی تاثیر آبیاری ،باکتری های حل کننده فسفر و سطوح مختلف فسفر بر قابلیت جذب فسفر در گندم

 صدیقه غنایی  ، محمد صلاحی فراهی

1394

دانلود

161

بررسي تاثير باكتري تيو باسيلوس بر اكسيداسيون گوگرد در كشاورزي

صدیقه غنایی

1393

دانلود

162

بررسي تاثير كود زيستي فسفات بارور 2- نسبت به كودهاي شيميايي فسفاته بر روي عملكرد گندم رقم چمران

  عاطفه احمدی

1396

دانلود

163

بررسی تاریخ های کشت زود هنگام وتیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و استقرار بوته چای ترش(Hibiscus sabdariffa)درآزمایشگاه

 محمد غیور ، مجید طاهریان،   داوود بیات ترک

1398

دانلود

164

عكس العمل ژنوتيپهاي مختلف لوبيا قرمز تحت تاثير كاربرد كودهاي زيستي و شيميايي پتاسيم در شرايط اقليمي منطقه خرم آباد

زینب جمادحسینی ، علی خورگامی

1397

دانلود

165

بررسي تاثير منابع مختلف كود آلي و كود زيستي بر صفات مرفولوژيك و عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي اسفرزه(Plantago ovate) در منطقه جيرفت

فروغ طباطبائی ، شیرین جهانتیغی

1397

دانلود

166

بررسی برخی ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین های مختلف

الهه مرادی مرجانه ، محمد گلوی ، محمود رمرودی ، محمود سلوکی

1396

دانلود

167

تاًثير كودهاي زيستي نيتروژنه و پتاسه بر اجزاي عملكرد و عملكرد دو رقم لوبياي چشم بلبلي(.Vigna unguiculata L) در منطقه سيستان

افسانه کمالی دلجو ، حمیدرضا گنجعلی

1394

دانلود

168

تاثیر کود زیستی ازتو بارور 2 بر میزان و ترکیبات اسانس مرزه بختیاری(.Satureja bachtiarica Bunge) در مرحله گلدهی

سعیده خاموشی،  فاطمه نژادحبیب وش

1397

دانلود

169

تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بهاره در شهرستان بهبهان

سیدداود علوی فرد، بابک دیده بان

1398

دانلود

170

اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر(Allium sativum L.) در گیلان

  لیلا علیزاد ،  کیوان آقائی ، معرفت مصطفوی راد

1397

دانلود

171

اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی دانه در سال آور

  امین زارع ،   محمد رضا اصغری پور ، براتعلی فاخری

1397

دانلود

172

تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم

 امین عباسی ، زهرا صیادی آذر  ،  فریبرز شکاری، عبداله جوانمرد

1397

دانلود

173

اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم آبی

 معصومه خاتمی ،   محمود رمرودی ، محمد گلوی

1397

دانلود

174

تاثیر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه در شرایط اکولوژیک ارومیه

  شادی مصطفی پور ، امیر رحیمی ، سینا سیاوش مقدم ،لطیفه پوراکبر

1397

دانلود

175

تاثیر کودهای زیستی و آلی بر برخی صفات مورفولوژیک سیاهدانه در شرایط اکولوژیک ارومیه

  شادی مصطفی پور ، امیر رحیمی ، سینا سیاوش مقدم ،لطیفه پوراکبر

1397

دانلود

176

تاثیر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات آنتی اکسیدانی مارتیغال(Silybum (marianum L. Gaertn

سینا یمانی بارانی ،   هاشم هادی ،  امیر رحیمی

1397

دانلود

177

بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بالنگوی شهری تحت شرایط تنش شدید آبی

جلیل شفق کلوانق ،  وحید قاسمیان ،  علیرضا پیرزاد

1397

دانلود

178

بررسی اثرات کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات جذب عناصر غذایی ماشک دیم مراغه(.Vicia spp) در سیستم تلفیقی درخت- گیاه زراعی

  سعید حیدرزاده ، جلال جلیلیان،  علیرضا پیرزاد ،رشید جامعی

1397

دانلود

179

بررسی اثر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ماشک دیم مراغه(.Vicia spp) در نظام تلفیقی درخت- گیاه زراعی

  سعید حیدرزاده ، جلال جلیلیان،  علیرضا پیرزاد ،رشید جامعی

1397

دانلود

180

بررسی کاربرد فسفر از منابع مختلف کودهای شیمیایی، زیستی و نانو به همراه محلول پاشی محرک رشد بر برخی شاخص های رشد، قندهای محلول و نیکوتین توتون(Nicotiana tabacum L.)

 یادگار رزاعی جانی ،  بابک پاساری ،  اسعد رخزادی

1397

دانلود

181

اثر کودهای زیستی بر اجزای عملکرد، عملکرد، پروتئین و روغن سویا(Glycine max Merrill.) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مجید قنبری، علی مختصی بیدگلی ، پرنیان طالبی سیه سران

1397

دانلود

182

اثر کود های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران(.Crocus sativus L)

عزیزاله خیری،هاجر پارسا ، محسن ثانی خانی ، فرهنگ رضوی

1397

دانلود

183

اثر ورمی کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر زیستی بر عملکرد دانه و روغن کدوی طبی(Cucurbita pepo L. var. styriaca)

 فرشته کشکولی، علیرضا ابدالی مشهدی،  محمدحسین قرینه ، امین لطفی جلال آبادی

1397

دانلود

184

اثر کود های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی های بیوشیمیایی سیاه دانه در شرایط قطع آبیاری

رقیه بامشاد، محمود رمرودی،  محمدرضا اصغری پور

1397

دانلود

185

اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی(Echium amoenum)

محمدبهزاد امیری ، پرویز رضوانی مقدم،   محسن جهان

1397

دانلود

186

تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا

محمودرضا سعیدی ،یعقوب راعی ، روح اله امینی ، بهمن پاسبان اسلام

1397

دانلود

187

مروری بر شناخت کودهای زیستی و شیمیایی فسفر و بررسی تاثیرگذاری آنها بر عملکرد و اجزاء ×عملکرد در گیاهان مختلف

  اکبر طالب زاده ، سیدکیوان مرعشی

1397

دانلود

188

بررسی اثر کودهای دامی و زیستی تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد با هدف تولید محصول سالم در پیاز رقم پریماورا(Allium cepa L. var primavera) در منطقه جیرفت

گودرز خواجه پور ،   زری سیدی ، محمد شجاعی،  محمد مهدی سلیمی

1397

دانلود

189

      ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده

فاطمه زمانی؛ رضا امیرنیا, اسماعیل رضایی چیانه؛ امیر رحیمی

1396

دانلود

190

Effect of Bio-fertilizer on quality and quantity characteristic of deragon's  Head (Lallemantia iberica) Under High Water Stress

Vahid Ghasemian1, Jalil Shafagh Kolvanagh, Alireza Pirzad, Saeedeh Rahimzadeh

2018

دانلود

191

Effects of Potabarvar Biofertilizer on some Physiological and Growth Characteristics of Fenugreek (Trigonellafoenum-graecum).

Homeyra Ghaderi Zeh , Mohammad Hossein Aminifard , Hassan Bayat , Ali Reza Samadzade

2018

دانلود

192

Animal manure and bio Fertilizer affected Nigella (Nigella sativa) Yield

Seyed Hesam Niksirat, Ehsan Bijanzadeh

2018

دانلود

193

Comparison of Different Levels of Phosphate and Biofertilizer of Growth and Yield on Tomato (Lycopersicum esculentum Mill) in Green House condition

Kamil Sabier Saeed , Sarkawt Abdulla Ahmed , Ismael Ahmaed Hassan , Nian Jalal Ghader

2015

دانلود

194

Effect of Bio-fertilizer and Chemical fertilizer on Growth and Yield in Cucumber (Cucumis Sativus) in Green House condition

Kamil Sabier Saeed , Sarkawt Abdulla Ahmed , Ismael Ahmaed Hassan , Pshtiwan Hamed Ahmed

2015

دانلود

195

نقش فیزیولوژیک کودهای زیستی در بهبود عملکرد کشت مخلوط سیاه‌دانه و لوبیا چیتی

علیرضا پیرزاد، سام دویرانی، جلال جلیلیان، اسماعیل رضایی چیانه

1397

دانلود

196

Intercropping and fertilizer type impact seed productivity and secondary metabolites of dragon's head and fenugreek

Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Martin LeonardoBa, Wade E.Thomasond GianlucaCaruso

2021

دانلود

197

The comparison of five low cost liquid formulations to preserve two phosphate solubilizing bacteria from the genera Pseudomonas and Pantoea

Sanaz Goljanian-Tabrizi,  Soleiman Amiri,  Donya Nikaein, and Zeinab Motesharrei

2016

دانلود

198

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملکرد نخود(Cicer arietinum L.)

 قباد محمدپور ، محمداقبال قبادی ، غلامرضا محمدی ، مختار قبادی

1396

دانلود

199

بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت(Zea mays ) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما

خوشرو بهمن, ساریخانی محمدرضا

1398

دانلود

200

 واکنش عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت و کاربرد ترکیبی کودهای شیمیایی فسفره و زیستی

 طاهره رضاپور کویشاهی - معرفت مصطفوی راد -سعید سیف زاده - علی رضا ولد آبادی - اسماعیل حدیدی ماسوله

1400

دانلود

201

 اثر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی هیبریدهای ذرت تحت تنش خشکی و تعین صفات موثر بر عملکرد دانه

 محمد صادق آزادی - علیرضا شکوه فر -مانی مجدم - شهرام لک - مجتبی علوی فاضل

1400

دانلود

202

 تاثیر مایه زنی باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای آن در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) و نخود (Cicer aritinum L.) در حالت تک کشتی و مخلوط

 فهیمه شکرانی - جلال جلیلیان - علیرضا پیرزاد - اسماعیل رضائی چیانه

1396

دانلود

203

 بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی-آلی و دفعات آبیاری

مصطفوی روناک- جلیلیان جلال

1398

دانلود

204

 اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L) درکشت دیم

حقیقت امیر, مدنی حمید, حیدری شریف آباد حسین, مجیدی هروان اسلام, مستشاری مهرزاد

1398

دانلود

205

 تأثير کاربرد کودهای زيستی بر عملکرد، کيفيت و ظرفيت آنتی اکسيدانی ميوه گوجه فرنگی

شيخ عليپور مرتضي, بلندنظر صاحبعلي, ساريخاني محمدرضا, پناهنده جابر

1398

دانلود

206

اثر سطوح مختلف شوری، روی و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی توسط گیاه کلزا(Brassica napus L.)

 حسین صفری زرگانی ، حبیب الله نادیان ، نفیسه رنگ زن* ، محمدرضا مرادی تلاوت

1399

دانلود

207

 ارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف های هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیک

رحیمی زاده مجید

1399

دانلود

208

 بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن در روش های کاشت متفاوت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L. )

اولادعسکری فیروزه, مجدم مانی, بابایی نژاد تیمور

1399

دانلود

209

اثر کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده هاي اسمزي در گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم آبی

خاتمی معصومه, رمرودی محمود, گلوی محمد

1397

دانلود

210

 ارزیابی خصوصیات زراعی و شیمیایی بوم نظام گندم تحت تاثیر الگوهای کشت مضاعف و مدیریت زیستی-شیمیایی کود

آینه بند امیر, شوهانی محمود, فاتح اسفندیار

1398

دانلود

211

 اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.)

 جمال حکمتی - یوسف حمیداوغلی - بهروز اسماعیل پور - محمود قاسم نژاد

1400

دانلود

212

اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران(.Crocus sativus L)

 عزیزاله خیری - هاجر پارسا - محسن ثانی خانی - فرهنگ رضوی

1397

دانلود

213

اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران(Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج

 افسانه بخردیانی نسب ، حمیدرضا بلوچی* ، محسن موحدی دهنوی ، علی سروش زاده

1399

دانلود

214

The Influence of PGPRs and Planning Methods on Yield Quantity and Quality of Sesame in Ahvaz

Fariba Mazrae, Amir Aynehband, Esfandiar Fateh and Aram Gorooei

2019

دانلود

215

عملکرد و اسیدهای چرب بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر مالچ و کود زیستی

   -  عسل روحی ساوالان- جلیل شفق کلوانق- عادل دباغ محمدی نسب محمود رضا سعیدی

1398

دانلود

216

 تاثيرکودهای فسفره زيستی و شيميايی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L. )) تحت شرايط کم آبياری

احمدپورابنوی سحر, رمرودی محمود*, گلوی محمد, شمس الدين سعيد محدثه

1398

دانلود

217

اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم(Triticum aestivum L)

 همایون جعفری - غلامرضا حیدری- شیوا خالص رو

1398

دانلود

218

 تاثير کود زيستي و مالچ بر رشد، عملکرد و اسيد چرب امگا-3 خرفه (Portulaca oleracea) در کشت مخلوط با بالنگوي شهري (Lallemantia iberica Fischer & C. A. Meyer)

روحي سارالان عسل, شفق کلوانق جليل, دباغ محمدی نسب عادل, سعيدی محمودرضا

1398

دانلود

219

بررسی خصوصیات زراعی و رنگدانه های فتوسنتزی کتان روغنی(.Linum usitatissimum L) رقم نورمن تحت شرایط قطع آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا و کود زیستی فسفاته در یاسوج

 فاطمه شجاعیان کیش ، علیرضا یدوی ، امین صالحی ، محسن موحدی دهنوی

1398

دانلود

220

کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص‌های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimumL.)) و باقلا (L. Vicia faba)

 خدیجه علیزاده - اسماعیل رضائی چیانه - رضا امیرنیا - محسن برین

1399

دانلود

221

کودهای زیستی در کشاورزی پایدار: نگاهی به تحقیقات کودهای زیستی در ایران

 محمدرضا ساریخانی - روح اله امینی

1399

دانلود

222

نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص‌های کیفی علوفه کنگر فرنگی(Cynara Scolymus L.)

 مرضیه اله دادی - یعقوب راعی -بابک بحرینی نژاد - اکبر تقی زاده

1399

دانلود

223

اثر کودهای شیمیایی نیتروژنی و زیستی بر کشت مخلوط لوبیاچیتی(Phaseolus vulgaris L.) و خردل سیاه (Brassica nigra L.)

     یعقوب راعی مهدی صیادی احمد آباد کاظم قاسمی گلعذانی سعید قاسمی

1399

دانلود

224

کاربرد تلفیقی کود‌های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی توتون نر عقیم(Nicotiana tabacum L. cv. PVH19)

 ریحانه کرمی - غلامرضا محسن آبادی - مجید مجیدیان - مهیار مشتاقی

1399

دانلود

225

      بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم‌های مختلف آبیاری

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی ؛ کامران منصور قناعی پاشاکی؛ پرنیان طالبی سیه سران

1400

دانلود

226

بررسی تأثیر کشت چمن و کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های کیفی خاک

نادیا امامی ؛ اکبر حسنی -؛ علیرضا واعظی ؛ محمد بابااکبری ساری

1400

دانلود

227

بررسی تأثیر کود زیستی ازتِ و کود اوره بر برخی صفات فیزیولوژی، فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه سیاه‌دانه(Nigella sativa L)

  فائزه هادی نژاد، اعظم سلیمی، مریم چاوشی

1400

دانلود

228

بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک فسفاته بارور- 2، ازتو بارور- 1 و پتابارور- 1 بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704

فرشید درویشی- فرج اله کریمی

1393

دانلود

229

Improving growth, phytochemical, and antioxidant characteristics of peppermint by phosphate-solubilizing bacteria along with reducing phosphorus fertilizer use

M.Seif SahandiaA.MehrafarinaH.Naghdi BadiaF.Khalighi-SigaroodiaM.Sharifi

2019

دانلود

230

بررسی برخی صفات رشدی و عملکردی گیاه کاملینا(.Camelina sativa L) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

 مرضیه حسنی بلیانی ، محمودرضا تدین ، علی اکبر فدایی تهرانی

1398

دانلود

231

اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر عملکرد و برخي ويژگي هاي بيوديزل توليدي از گياه کاملينا(Camelina sativa L)

حسني مرضيه, تدين محمودرضا, دانا پيام

1398

دانلود

232

بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفر، تلقیح ریزوبیوم و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(Glycine max L) رقم کتول در گلستان

صدیقه غنایی

1395

دانلود

233

اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه آفتابگردان در منطقه گنبد

 علی نخ زری مقدم  ، سکینه غفاری ، علی راحمی کاریزکی ، محمد صلاحی فراهی

1394

دانلود

234

تاثیر ترکیب کود گوگرد همراه با تیوباسیلوس و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کلزا رقمRGS003 در منطقه گنبد

 محمد صلاحی فراهی  ، فرامرز سیدی

1394

دانلود

235

تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی(Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

 مهدی عقیقی شاهوردی - حجت عطایی سماق - بهنام ممیوند - شریفه حبیب پور - میلاد همتی

1396

دانلود

236

Impact of dust accumulation on yield and yield components of soybean

Sharife HABIBPOUR  , Majid AMINI DEHAGHI  , Mohammad Eghbal GHOBADI  , Alaeddin KORDENAEEJ

2020

دانلود

237

تأثير کاربرد قارچ ميکوريزا و باکتري هاي حل کننده فسفات بر عملکرد ذرت(Zea mays L. ) سينگل کراس 704 تحت رژيم هاي آبياري

پاينده خوشناز , مجدم ماني, دروگر نازلي

1398

دانلود

238

بررسی عملکرد کمی و کیفی ذرت(Zea mayz L.) تحت فواصل مختلف آبیاری و اثر تلفیق قارچ میکوریزا و باکتری‌های حل‌کننده فسفات

خوشناز پاینده ، نازلی دروگر

1398

دانلود

239

Co‑inoculation of Phosphate‑Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal Fungi: Effect on Seed Yield, Physiological Variables, and Fixed Oil and Essential Oil Productivity of Ajowan (Carum copticum L.) Under Water Deficit

    Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Sowmyalakshmi Subramanian, Hadi Alipour, Kadambot H. M. Siddique & Donald L. Smith

2021

دانلود

240

Application of bio and chemical fertilizers improves yield,
and essential oil quantity and quality of Moldavian balm
(Dracocephalum moldavica L.) intercropped with mung
bean (Vigna radiata L.)

Shahin Faridvand, Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Martin Leonardo Battaglia, Harun I. Gitari, Muhammad Ali Raza, Kadambot H. M. Siddique

2021

دانلود

241

Optimizing Intercropping Systems of Black Cumin (Nigella sativa L.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) through Inoculation with Bacteria and Mycorrhizal Fungi

Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Martin Leonardo Battaglia, Amir Sadeghpour, Fahime Shokrani, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Muhammad Ali Raza, Moritz von Cossel

2021

دانلود

242

تاثیر کودهای بیولوژیک، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی پارامترهای میکروبی و عناصر خاک، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع گربه ای (Nepeta cataria. L)

 پریا بویری ده شیخ، محمد محمودی سورستانی، مریم ذوالفقاری، نعیمه عنایتی ضمیر

1400

دانلود

243

 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) در پاسخ به حاصلخیز کننده‌های فسفری و روش کاشت در شرایط تنش خشکی

 میثم خاوری، محمود رمرودی، احمد قنبری، مهدی دهمرده

1400

دانلود

244

اثرات کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی بر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 500

 مهدی اله رسانی، سیدحمیدرضا رمضانی

1399

دانلود

245

تأثیر انواع خاکپوش و مدیریت بهینه ترکیب‌های تغذیه‎‎ای بر ویژگی‌های زراعی، سبزینه، کاروتنوئید و عملکرد در گیاه خرفه

حمید عباس دخت  ؛ احمد غلامی ؛ سمانه اسفندیاری

1394

دانلود

246

The application of Barvar 2- biological phosphate fertilizer in wheat cultivation a step to organic agriculture
(green) and reduction of environmental pollution

Masumeh Ghanbari , Ahmad Janjan

2013

دانلود

247

بررسی تاثیر کود زیستی بارور 2 و فسفات پتاسیم بر تکوین اندام های رویشی و زایشی گیاهL. Arabidopsis thaliana.

 الهام بصیری - سایه جعفریمرندی - صدیقه اربابیان -احمد مجد - محمدعلی ملبوبی

1400

دانلود

248

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه(Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاری

پوریوسف، مجید و مظاهری، داریوش و چایی چی، محمدرضا و رحیمی، اصغر،

1390

دانلود

249

تأثیر تلقیح همزمان میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور-2 در سطوح مختلف فسفر بر برخی پارامترهای زراعی نخود رقم هاشم

محمدی، عصمت؛ حمیدرضا اصغری و احمد غلامی و حمید عباسدخت

1390

دانلود

250

مطالعه اثر ترکیب کودهای نیتروژنه و بیولوژیک بر برخی شاخص های مورفولوژیکی گندم رقم الوند

بالغ، شیوا؛ اسماعیل محمدی و رقیه بهشتی و حسین خوشوقتی

1390

دانلود

251

بررسی اثر متقابل اندازه ریزغده گیاهچه های حاصل از کشت بافت و کود زیستی فسفاته بر عملکرد بذری سیب زمینی در همدان

بیاناتی، شیما؛ نسرین قمری رحیم و علی سپهری

1390

دانلود

252

بررسی اثر کاربرد کود زیستی و شیمیایی روی وزن تر اندام هوایی و آلومتری در گیاه دارویی ریحان( Ocimum basilicum L.)

بخشنده لاریمی، سمانه؛ محمدرضا شکیبا و عادل دباغ محمدی نسب و محمد مقدم

1390

دانلود

253

The Influence of Chemical, Organic and Biological
Fertilizers on Agrobiological and Antioxidant
Properties of Syrian Cephalaria (Cephalaria Syriaca L.)

Amir Rahimi  ,*, Sina Siavash Moghaddam  , Mahdi Ghiyasi  , Saeid Heydarzadeh ,
Kosar Ghazizadeh   and Jelena Popovi´c-Djordjevi´c

2019

دانلود

254

Combined bio‑chemical fertilizers
ameliorate agro‑biochemical
attributes of black cumin (Nigella
sativa L.)

Samira Moradzadeh1, Sina Siavash Moghaddam1*, Amir Rahimi , Latifeh Pourakbar  & R. Z. Sayyed

2021

دانلود

255

Do Fertilizers and Irrigation Disruption Change Some Physiological Traits of Safflower?

    Yadollah Taghizadeh, Jalal Jalilian & Sina Siavash Moghaddam

2019

دانلود

256

Effect of Different Biological and Organic Fertilizer Sources on
the Quantitative and Qualitative Traits of Cephalaria syriaca

Amir Rahimi 1, Reza Amirnia ,*, Sina Siavash Moghaddam  , Hesham Ali El Enshasy ,
Siti Zulaiha Hanapi  and R. Z. Sayyed

2021

دانلود

257

Development of male and female gametophytes and embryogenesis
in the Arabidopsis thaliana

Elham Basiri & Sayeh Jafari Marandi1 & Sedighe Arbabian & Ahmad Majd1 & Mohammad Ali Malboobi

2020

دانلود

258

Bio-Chemical Fertilizer Improves the Oil Yield, Fatty Acid
Compositions, and Macro-Nutrient Contents in Nigella sativa L.

Samira Moradzadeh 1, Sina Siavash Moghaddam  ,*, Amir Rahimi  , Latifeh Pourakbar   ,
Hesham A. El Enshasy 3,4 and R. Z. Sayyed

2021

دانلود

259

Effect of biofertilizers of Azotobarvar-2 and Phosphatebarvar-2 on the amount and compositions of Thymus daenensis Celak. essential oil in the full flowering stage

Fatemeh Nejadhabibvash *, Behruz Shokri , Abdolbaset Mahmudi

2021

دانلود

260

تاثير سطوح مختلف کود فسفره در تلفيق با کود زيستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گياه دارويی بابونه آلمانی (.Matricaria recutita L)

عليجاني ميثم*, اميني دهقیمجيد, ملبوبي محمدعلی, زاهدی منصور, مدرس ثانوی سيدعلی محمد

1390

دانلود

261

کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرکLinum usitatissimum L. )) و باقلا (L. Vicia faba)

علیزاده خدیجه, رضایی چیانه اسماعیل*, امیرنیا رضا, برین محسن

1399

دانلود

262

Application of bio and chemical fertilizers improves yield, and essential oil quantity and quality of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) intercropped with mung bean (Vigna radiata L.)

Shahin Faridvand, Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Martin Leonardo Battaglia, Harun I. Gitari, Muhammad Ali Raza, Kadambot H. M. Siddique

2021

دانلود

263

Intercropping and fertilizer type impact seed productivity and secondary metabolites of dragon's head and fenugreek

Esmaeil Rezaei-Chiyaneh , Hassan Mahdavikia , Martin Leonardo Battaglia , Wade E. Thomason , Gianluca Caruso 

2021

دانلود

264

Co‑inoculation of Phosphate‑Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal Fungi: Effect on Seed Yield, Physiological Variables, and Fixed Oil and Essential Oil Productivity of Ajowan (Carum copticum L.) Under Water Deficit

Esmaeil Rezaei‑Chiyaneh  · Hassan Mahdavikia  · Sowmyalakshmi Subramanian  · Hadi Alipour  ·
Kadambot H. M. Siddique  · Donald L. Smith

2021

دانلود

265

Optimizing Intercropping Systems of Black Cumin (Nigella sativa L.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) through Inoculation with Bacteria and Mycorrhizal Fungi

Esmaeil Rezaei-Chiyaneh,* Martin Leonardo Battaglia, Amir Sadeghpour, Fahime Shokrani, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Muhammad Ali Raza, and Moritz von Cossel*

2021

دانلود

266

 بررسی اثر کودهای زيستی و شيميايی بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم سير (Allium sativum L. )

راشکي قلعه نو زهرا, مهربان احمد, فنايی حميدرضا

1398

دانلود

267

اثر قطع آبياری و منابع مختلف کودی بر تغييرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

تقی زاده يداله, جليليان جليل*, سياوش مقدم سينا

1398

دانلود

268

 تاثير تنش خشکی و کودهاي زيستی و شيميايی روی ميزان کلروفيل برگ پرچم گندم و همبستگی آن با عملکرد دانه

نمروری معصومه*, فتحی قدرت اله, بخشنده عبدالمهدی, قرينه محمدحسين, جعفری سيروس

1392

دانلود

269

 اثر کودهای زيستي و معدني فسفره همراه با محلول پاشی عناصر ريزمغذی بر عملکرد لوبيا چيتی (.Phaseolus vulgaris L)

نصراله زاده اصل علی*, قربان نژاد حجت

1393

دانلود

270

 نقش کودهای زيستی و آلی در عملکرد کمی و کيفی سويا (.Glycine max L) رقم ويليامز

پاسبان فاطمه, بلوچی حميدرضا*, يدوی عليرضا, صالحی امين, عطارزاده محمود

1394

دانلود

271

 تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی های کیفی ذرت علوفه ای تحت تنش کم آبی

قدرتی آورسی فرزاد, جلیلیان جلال*, سیاوش مقدم سینا

1398

دانلود

272

بررسی تأثير انواع كودهای آلی بر عملكرد و اجزای عملكرد گياه دارويی

رضايی مريم*, برادران رضا

1392

دانلود

273

 بررسی اثر کودهای زيستی و نيتروژني بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژيکی دو رقم جو بهاره در شرايط ديم

کنعاني الوار علي*, راعي يعقوب, زهتاب سلماسي سعيد, نصراله زاده صفر

1392

دانلود

274

بهبود عملکرد کمي و کيفي علوفه يونجه با کاربرد کودهاي شيميايي و زيستي

مدني حميد*, ساجدي نورعلي, قلي پور فدشك حميد

1394

دانلود

   

لینک  دانلود در وسط صفحه

   

275

  بررسی اثر کودهای زيستی و شيميايی بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم سير (Allium sativumL. )

دانلود مقالات 275 الی 305

دانلود مقالات 306 الی 321

دانلود مقالات 322 الی 333

276

اثر قطع آبياری و منابع مختلف کودی بر تغييرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

277

  تاثير تنش خشکی و کودهاي زيستی و شيميايی روی ميزان کلروفيل برگ پرچم گندم و همبستگی آن با عملکرد دانه

278

  اثر کودهای زيستي و معدني فسفره همراه با محلول پاشی عناصر ريزمغذی بر عملکرد لوبيا چيتی (.Phaseolus vulgaris L)

279

 نقش کودهای زيستی و آلی در عملکرد کمی و کيفی سويا (.Glycine max L) رقم ويليامز

280

  تاثیر منابع مختلف کودی بر ویژگی های کیفی ذرت علوفه ای تحت تنش کم آبی

281

 بررسی تأثير انواع كودهای آلی بر عملكرد و اجزای عملكرد گياه دارويی

280

  بررسی اثر کودهای زيستی و نيتروژني بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژيکی دو رقم جو بهاره در شرايط ديم

281

 بهبود عملکرد کمي و کيفي علوفه يونجه با کاربرد کودهاي شيميايي و زيستي

282

 اثر باکتری های ریزوبیوم و ازتوباکتر به عنوان کود زیستی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری آفریقایی رقم دیسکاوری (Tagetes erecta L. cv. Discovery)

283

  تاثير کاربرد کودهاي شيميايي و زيستي بر عملکرد و درصد اسانس گياه دارويي بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L)

284

 مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

285

 بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی

286

 ارزیابیکاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف کود ، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان

288

       اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی فسفر و کود زیستی فسفر بارور 2 بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد دانه و میزان اسانس گشنیز (Coriandrum sativum)

289

 اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز در حضور میکروفلور بومی خاك

290

  ارزيابي کاربرد تلفيقي کود زيستي، شيميايي فسفره و ريزمغذي بر عملکرد دانه و پروتئين جو (Hordeum vulgareL. )

291

  بررسي اثرات کاربرد کود زيستي فسفات دار و کنترل علف هاي هرز بر ويژگي هاي زراعی و عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس 704 در کوهدشت لرستان

292

 اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین

293

 عکس‌العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم‌های مختلف کوددهی در تناوب زراعی

294

 اثر مدیریت مصرف کود های زیستی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در رامهرمز

295

  پاسخ سه ژنوتیپ گندم (.Triticumaestivum L) به کود زیستی فلاویت و گوگرد در استان مازندران

296

 بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور- 2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی

297

 تاثیرکاربرد انواع کودفسفری شیمیایی و زیستی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت و خلر درکشت مخلوط

298

 بررسی کود‌های بیولوژیک و دامی بر خصوصیات اکو فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی(Menthapeperita L.).

299

  پاسخ زراعي و فيزيولوژيک سياه دانه ( Nigella sativa L. ) به محلول پاشي آسکوربات و متانول در شرايط تنش کم آبياری

300

 تاثیر کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای

301

 اثر فيلتركيك نيشکر، کودشيميايي و کودهاي زيستي بر جذب عناصر کم مصرف، (Brassica napus L.) پرمصرف و عناصر سنگين توسط گياه کلزا

302

 بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر

303

  اثر كودهای آلی و زيستی بر صفات رشد و عملكرد كمي گياه دارويی

304

  بررسي واکنش دو رقم نخود (Cicerarietinum L. ) به کاربرد کودهاي مختلف زيستي و شيميايي

305

  تأثير اسيد ساليسيليک و کود زيستي فسفاته بارور2 بر عملکرد و اسانس رازيانه (Foeniculum vulgare Mill)

306

 تأثیر کود زیستی (فسفات بارور 2) روی عملکرد و برخی صفات کیفی پیاز خوراکی (Allium cepa L)

307

  تاثير کاربرد کودهای دامی و زيستی بر عملکرد و شاخص هاي مورفولوژيکی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L)

308

 اثر مصرف توأم کود زیستی بارور-2 و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) رقم سینگل کراس 704

309

  مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد

310

  اثر کاربرد کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی لوبیای چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. Walp) در شرایط تنش خشکی

311

 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی

312

 مطالعه اثرات كاربرد تلفيقی كودهای شيميايی و زيستی پتاسه بر عملكرد و اجزاء عملكرد در شرايط كمبود رطوبت خاك (Triticum aestivum L.) گندم

313

 نقش کاربرد کود زیستی فسفره و تریپل‌سوپر فسفات بر عملکرد، اجزای عملکرد، غلظت کادمیم و فسفر دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

314

  تاثیر روش‌های مختلف کوددهی بر درصد پروتئین، فسفر و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

315

 اثرات کودهاي زیستی و شیمیایی بر رنگیزههاي فتوسنتزي، متابولیتهاي ثانویه و عملکرد میوه (Momordica charantia L.) گیاه دارویی کارلا

316

  تأثير کودهاي شيميايي و زيستي فسفر بر تجمع عناصر، محتواي کلروفيل، عملکرد دانه و رشد ريشه سه توده محلي ماش

317

  اثر کودهاي زيستي و آلي بر پارامترهاي مورفولوژيک و عملکرد کامازولن بابونه آلماني (.Matricaria chamomillaL) در شرايط تنش خشکي

318

 مقدار تولید و ارزش غذایی علوفه سورگوم Sorghum bicolor L.)) کشت شده با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم‌های مختلف آبیاری

319

  تاثير کود زيستي حل کننده فسفات و کود شيميايي فسفره بر واکنش صفات زراعي، عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي پوست کاغذي (.Cucurbita pepo L)

320

  تاثير کاربرد کودهاي زيستي و کود دامي بر عملکرد اقتصادي و ويژگي هاي کيفي چاي ترش (.Hibiscus sabdariffa L)

321

 ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیاه‌دانه تحت تأثیر کود و آبیاری

322

 تأثیر منابع نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر در آفتابگردان(Helianthus annuus L.)

323

  واکنش ذرت سينگل کراس 704 به مصرف کود های زيستی و شيميايی نيتروژن و الگو های مختلف کشت در شرايط تنش خشکی

صفحه دوم مقالات