آمینو رویش (حاوی اسیدآمینه)

AMINO ROUYESH

معرفی

در کشاورزی از اسیدهای آمینه در جهت افزایش حاصلخیزی خاک، تسهیل انتقال عناصر در گیاه، افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی، افزایش درصد کلروفیل،‌افزایش تولید پروتئین و توان فتوسنتزی گیاه، تقویت دانه گرده و تسریع در رسیدگی و شکل گیری بهتر محصول استفاده می‌شود.
استفاده از کود آمینو رویش عرضه شده توسط شرکت زیست فناور سبز،‌ قبل از هر زمانی که گیاه میخواهد وارد تنش شود سبب افزایش مقاومت طبیعی گیاه می‌شود و این امکان را به گیاه می‌دهد که انرژی ذخیره شده خود را بیشتر صرف رشد و بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی محصول نمایند.

 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Total protein 43.7%
Free Amino acid 10%

مزایا

 • افزایش مقاومت طبیعی گیاهان و کاهش  خسارت ناشی از تنش های محیطی
 • تاثیر کلات کنندگی و افزایش جذب سایر عناصر مورد نیاز گیاه
 • زودرسی و افزایش عملکرد محصول
 • تقویت دانه گرده و تشکیل میوه
 • افزایش تولید پروتئین و توان فتوسنتزی گیاه

   

  دستورالعمل مصرف


نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف
غلات 8 برگی شدن تا ظهور گل 1.5 تا 3 لیتر  در هزار لیتر آب
محصولات جالیزی 8 برگی - تکرار پس از یک ماه 3 لیتر در هزار لیتر آب
درختان دانه دار پیش از گلدهی - پس از تشکیل میوه 3 لیتر در هزار لیتر آب
درختان هسته‌دار هنگام گلدهی و تشکیل میوه 3 لیتر در هزار لیتر آب
مرکبات پیش از گلدهی تا فندقی شدن میوه 3 لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه انتقال نشاء تا رسیدگی میوه 2 لیتر در هزار لیتر آب

 توصیه‌های مهم

 • مقدار و دفعات توصیه شده بر اساس سن،‌ نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.
 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • توصیه می‌شود در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ در سطح محدود آزمایش شود.


   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی