نیترو رویش

Nitro.ROUYESH

معرفی

نیتروژن یک عامل ضروری در ساختار اسیدهای آمینه و تولید پروتئین است. همچنین یک مؤلفه مهم در اسیدهای نوکلئیک و DNA می‌باشد. نیتروژن نقش برجسته‌ای در ساختار کلروفیل، فرآیند فتوسنتز و تشکیل کربوهیدرات دارد. نیترو رویش، کود حاوی نیتروژن به فرم های نیترات، اوره و آمونیاک است که سبب  افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و رنگ سبز در برگ‌ها، افزایش دوره رشد رویشی گیاه و توسعه مناسب ریشه و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی  می شود. استفاده از این ترکیب برای تمامی محصولات کشاورزی توصیه می‌شود.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
35%  N (total)
17%  N (urea)
9%  N (nitrate)
9%  N (ammonia)

مزایا

 • افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و رنگ سبز برگ ها
 • تامین ازت مورد نیاز اندام‌های جوان و در حال رشد
 • افزایش طول دوره رشد رویشی
 • افزایش معنی‌دار وزن دانه و تعداد دانه در غلات
 • افزایش عملکرد و میزان پروتئین موجود در دانه گندم
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه تکرار محلول پاشی
(در هزار لیتر آب)
کود آبیاری
(در هکتار)
زمان مصرف
محصولات زراعی 3 نوبت 1 تا 2 لیتر 4 تا 5 لیتر  شروع پنجه زنی تا زمان خوشه دهی
محصولات باغی 3 نوبت 1 تا 2 لیتر 3 تا 4 لیتر   پس از ظهور برگ‌ها
گلخانه 3 نوبت 1 تا 1.5 لیتر 2 لیتر  از 4 تا 6 برگی تا گلدهی

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • مقدار و دفعات توصیه شده بر اساس سن،‌ نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول   

دانلود گواهی ثبت ماده کودی