مقالات علمی با همکاری شرکت زیست فناور سبز

ردیف عنوان بخش نویسندگان سال انتشار نسخه PDF
1 Studyof Genotype × Environment Interaction for Sugar Yield inSugarcane UsingAMMI Model کشاورزی M. Fooladvand, H. Shahsavand, Gh. Mohamadinejad, M. Parvizi   دانلود
2 اصلاحات انجام شده بر شاسي و اتصالات سبد هاي حمل ني و تاثير آنها در كاهش تعميرات، توقفات و استهلاك کشاورزی منصور سعدوني نژاد، سيد احمد موسوي   دانلود
3 اندازه گيري و بررسي ميزان Ash شربت در واريته هاي مختلف نيشكر کشاورزی مستانه مستوفي زاده   دانلود
4 برآورد پايداري خاكدانه ها به كمك رگرسيون چندمتغيره خطي در كشت و صنعت هاي نيشكر خوزستان کشاورزی رويا يوسفيان، بيژن خليل مقدم، حبيب االله ناديان، شجاع قرباني دشتكي   دانلود
5 برآورد نقطه اي و پارامتريك منحني نگهداشت آب در خاك با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه در چند كشت و صنعت استان خوزستان کشاورزی فرزاد مرادي، بيژن خليل مقدم ، سيروس جعفري، شجاع قرباني دشتكي   دانلود
6 بررسي اثر برخي از ويژگيهاي خاك بر هدايت هيدروليكي آن در چند كشت و صنعت نيشكر خوزستان کشاورزی نبي جنادله، بيژن خليل مقدم، حبيباله ناديان، شجاع قرباني دشتكي   دانلود
7 بررسي اثرات رژيم هاي آّبياري برخصوصيات كمي و كيفي نيشكر (واریته Cp48-103) در منطقه شوشتر کشاورزی هدي جنابي راد، عليرضا شكوه فر، سعيد برومند نسب، رحيم نقدي   دانلود
8 بررسي اثرات سرماي يخبندان بر روي ارقام تجاري نيشكر مزارع كشت جديد(برداشت سال بعد) و در حال کشاورزی حميد كرد   دانلود
9 بررسي استفاده ازفيلتركيك در مزارع نيشكرو تاثيرآن برعملكرد کشاورزی حسين بيژن پور، محمدصادق انصاري، عليرضا حسيني نژاد، مهران عابدين زاده   دانلود
10 بررسي برهمكنش بين ساقه خواران نيشكر، زنبور پارازيتوئيد تخم و ارقام نيشكر کشاورزی ارسلان جمشيدنيا   دانلود
11 بررسي تاثير كنترل مكانيكي علفهاي هرز و شيوه مصرف كود سرك نيتروژنه بر رشد و عملكرد نيشكر کشاورزی مهران عابدين زاده، محمد امين مكوندي، اسكندر زند   دانلود
12 بررسي تاثير گرد وغبار بر روي روند كمي و كيفي رشد گياه نيشكر در جنوب خوزستان کشاورزی عليرضا حسيني نژاد راهي، مهران عابدين زاده، فروتن بهادري بيرگاني، محمد امين مكوندي   دانلود
13 بررسي عامل تنش دما بر بر روی خصوصيات کيفی سه نوع واريته نيشكر کشاورزی عبدالامير يوسفي، كيومرث اسدي مقدم، مهدي صادقي   دانلود
14 بررسي منابع ضايعات كشاورزي توليد طي دوره بهرهبرداري نيشكر کشاورزی محمود شميلي   دانلود
15 بررسي پراكندگي عوامل فوزاريومي بيماري چاقوبريدگي(knife-cut) نيشكر در خوزستان کشاورزی حسين موذن رضامحله، رضا فرخي نژاد   دانلود
16 پنجاه سال توليد نيشكر در خوزستان کشاورزی حسن حمدي 1390 دانلود
17 تاثير كاربرد نواري علفكش ها در تلفيق با روش مكانيكي بر كنترل علف هاي هرز و رشد نيشكر کشاورزی مهران عابدين زاده، محمد امين مكوندي، اسكندر زند   دانلود
18 تاثير مدت زمان كشت و كار بر برخي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاك در كشت و صنعت هاي نيشكر خوزستان کشاورزی رويا يوسفيان ، بيژن خليل مقدم، حبيب االله ناديان، شجاع قرباني دشتكي   دانلود
19 تحليلي بر وضعيت مصرف سموم علفكش در كشت و صنعت هاي نيشكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي کشاورزی سيد رضا احمدپور، اسكندر زند   دانلود
20 تغييرپذيري مكاني برخي از خصوصيات خاك هاي كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي در استان خوزستان کشاورزی فرزاد مرادي، محمود دياني، بيژن خليل مقدم ، حبيب االله ناديان   دانلود
21 تنوع زيستي و مزارع تك كشتي نيشكر خوزستان کشاورزی مهدي اسفندياري، ابراهيم سليمان نژاديان   دانلود
22 بررسي امكان كاربرد برخي علف كش ها به منظور كنترل علف هرز درنه (colona Echinochloa) در مزارع نيشكر مشكوك به بروز مقاومت کشاورزی عبدالرضا صيادمنصور، الهام الهي فرد، سيروس خیراندیش   دانلود
23 مديريت علف هرزحلفه (cylendrica Imprata) در مزارع نيشكر کشاورزی مهران عابدين زاده، محمد امين مكوندي، اسكندر زند   دانلود
24 راهبردهاي دستيابي به كشاورزي پايدار در مزارع نيشكر خوزستان کشاورزی كورش طاهرخاني، حسن حمدي، مسعود پرويزي آلماني، ارسلان جمشيدنيا، سيد رضا احمدپور، سارا پور كيهان   دانلود
25 شناسايي پنج جنس و چهار گونه نماتد انگل گياهي نيشكر در خوزستان کشاورزی حسين موذن رضامحله   دانلود
26 شناسايي و بررسي منابع توليد پسماند هاي صنعت نيشكر به منظور ارائه راهكارهاي كمينه سازي(مطالعه موردي: شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي) کشاورزی بهناز گودرزي، نعمت االله جعفرزاده حقيقي فرد، افشين تكدستان   دانلود
27 ضرورت استفاده از كودهاي آلي به همراه كود شيميايي در اراضي تحت كشت نيشكر جهت توليد محصولي پايدار کشاورزی عبدالغفور احمدپور   دانلود
28 كاربرد آب مغناطيسي در آبشويي برخي املاح خاك مزارع نيشكر کشاورزی الهام زنگنه يوسف آبادي، مجيد بهزاد، سعيد برومند نسب، عبدعلي ناصري   دانلود
29 كاربرد سيليكون در القا و افزايش مقاومت گياهان عليه حشرات گياهخوار با تاكيد روي آفات نيشكر کشاورزی امين نيك پي، ابراهيم سليمان نژاديان، مرتضي كهراريا   دانلود
30 كاربرد فيلترهاي كاغذي در موتورهاي ديزل کشاورزی نادر بهبهاني نژاد   دانلود
31 مديريت بهينه مصرف آب در اراضي نيشكر جنوب اهواز کشاورزی علي شيني دشتگل، حیدرعلی کشکولی، عبدعلي ناصري   دانلود
32 بررسی روند مصرف و شدت انرژی خاک ورزی، کاشت و برداشت برای توليد نيشکر امير کبير اهواز کشاورزی کیوان محمدی دشتکی، منصور سعدونی نژاد، غلامرضا سلطانی   دانلود
33 مطالعه و بررسي مديريت صحيح آبياري و اثرات آن در توليد نيشكر کشاورزی علي شيني دشتگل، عبدعلي ناصري   دانلود
34 بررسي كارايي علفكش پيش رويشي جديد ديناميك در مزارع نيشكر کشاورزی ساسان عبدالهي لرستاني، رضا پورآذر   دانلود
35 بررسي ميزان سر ني (Cane Top) نسبت به وزن كل ساقه در ارقام تجاري نيشكر کشاورزی حسين موذن رضامحله، مسعود پرويزي آلمانی، حسن حمدي   دانلود
36 توليد بنزين، سوخت جت، سوخت ديزل و تركيبات شيميايي از نيشكر و فرآورده هاي جانبي آن صنعت سعيد عچرش زاده   دانلود
37 جدیدترین روش های مطالعاتی و تکنولوژی های به کار گرفته شده در صنعت قند صنعت ثمره خیاط زاده، مهدی یاراحمدی   دانلود
38 شناخت پکتین و تأثیرات آن در صنعت قند صنعت علی رحمانی، مهدی یاراحمدی، فروغ شعیبی زاده   دانلود
39 فرآيند رنگ زدايي شكر با استفاده از رزين هاي تبادل يوني صنعت سعيد عچرش زاده   دانلود
40 فلوچارت تشكيل بلور صنعت مهدی یاراحمدی، آرمان کریمی پناهی، نوشین طالب زاده   دانلود
41 کاربرد آنتی اسکالانت برای کنترل تشکیل رسوب در تبخیرکننده های کرخانجات شکر صنعت ثمره خیاط زاده، مهدی یاراحمدی   دانلود
42 استفاده از سیستم های هوشمند بمنظور حمایت از بازار شکر داخلی عمومی امید اسماعیل پور،گودرز مراد سلطانی، علیرضا شهرکی،کیوان شاهقلیان، بهروز ریاحی، باقر کرد، محسن موسوی نیک   دانلود
43 آسيب شناسي و بررسي پساب صنعتي كارخانجات طرح توسعه نيشكر خوزستان با معرفي راهكارهاي مديريتي عمومی شباب جهان بين، ميثاق هاشمي   دانلود
44 اهميت امنيت غذايي محصول نيشكر در ايران عمومی فاطمه افشارنيا، محمدامين آسودار، زهرا عبداله زارع   دانلود
45 بررسی تاثیر خاشاك بر فاکتورهاي کیفی فرآوري نیشکر عمومی مهدي سیفی پور، محمد امین آسودار   دانلود
46 بررسی وضعيت مديريت پسماندهای موجود در کشت وصنعت اميرکبير عمومی راضيه زايري، سیدنادعلی علوی بختیاروند، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، فرزانه فاخری رئوف   دانلود
47 تدوين برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل ديويد (مطالعه موردي كشت و صنعت امام خميني) عمومی حسين ولي عيدي، علي مرداسي   دانلود
48 Evaluation the impact of extraneous matter on quantitative and
qualitative factors in sugarcane processing
عمومی     دانلود
49 شناسايي ، طبقه بندي و مديريت پسماندهاي صنعتي در كشت و صنعت اميركبير با كاربرد روش شناسي UNEP عمومی فرزانه فاخری رئوف، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، سیدنادعلی علوی بختیاروند، راضيه زايري   دانلود
50 شناسايي و اولويت بندي بارزترين تاثيرات زيست محيطي توسعه طرح نيشكر در جنوب خوزستان با استفاده از مدل Delphi و AHP عمومی شباب جهان بين، اسفندیار پیرعباسی   دانلود
51 مديريت زنجيره تأمين سبز و حفظ بازار محصول عمومی اميد اسماعيل پور، گودرز مراد سلطاني، عليرضا شهركي،كيوان شاهقليان،بهروز رياحي، باقر كرد،محسن موسوي نيك   دانلود