دوره بین المللی مدیریت دانش، برگزار شده توسط سازمان بهره وری آسیا

برگزاری بخش ایران در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بررسی موردی مدیریت دانش در شرکت زیست فناور سبز (آذر ۱۳۹۴)