جزوات ترویجی

 

واحد پشتیبانی و آموزش شرکت زیست فناور سبز با جمع‌آوری نتایج بیش از ۳۳۰۰ مزرعه مشاهده‌ای و بیش از ۵۲ طرح آماری، به تفکیک محصول، جزوات ترویجی تهیه نموده است که همگی بر اثربخشی کودهای زیستی و جایگزینی آن‌ها به جای حداقل ۵۰ درصد کودهای شیمیایی صحه می‌گذارد.

علاوه بر آن بروشورهای روش مصرف تولیدات مختلف زیست فناور سبز در محصولات مختلف کشاورزی را هم تهیه نموده که با استفاده از آن‌ها میتوان به روش صحیح بارورها را مصرف کرد و به نتیجه مطلوب رسید.