زیست فناوران (نشریه داخلی شرکت زیست فناور سبز)، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶