زیست فناوران (نشریه داخلی شرکت زیست فناور سبز)، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۶