زیست فناوران (نشریه داخلی شرکت زیست فناور سبز)، شماره ۴، پائیز ۱۳۸۷