زیست فناوران (نشریه داخلی شرکت زیست فناور سبز)، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۷