انتقادها و پیشنهادهای شما یاریگر زیست فناور سبز خواهد بود.