مکمل‌های آلی رویش

 

رویش-۱ (پتاس بالا)
رویش-۲ (دی آمونیوم فسفات)